Menu
4 February, 2019

Orezone AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2018

Orezone AB (publ) tidigarelägger publiceringen av bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018 från den 21 februari 2019 till den 6 februari 2019.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 8 februari 2019.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.