Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
21 april, 2016

Kommuniké från årsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 21 april 2016 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders West samt nyvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson, Christer Sundblad och Martin Liljestrand till ordinarie styrelseledamöter. Patric Perenius, Tore Hallberg Reijo Hämäläinen och Björn Ersman hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Claes Lindqvist till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 70 000 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor. Revisorn ersätts mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra §6 bolagsordningen innebärande att styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina. Vidare förslås att §8 ändras så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholm.

Bemyndiganden

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 29 800 000 aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 6 000 000 aktier.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2015 kan rekvireras från Orezone. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se. Rapport för första kvartalet 2016 lämnas torsdagen den 26 maj 2016.

För mer information kontakta vd Anders West tel 031-131190, e-post info@orezone.se

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.