Menu
7 June, 2018

Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”, då det är stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterats i Bolagets tidigare PM togs beslut om en emission under våren 2018, den övertecknades och inbringade till Bolagets ca 5,4 MSEK vilket vi i styrelsen bedömer tryggar Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns nu publicerad på vår hemsida www.orezone.se.

För mer info kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-947 35040, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.