Meny
Byt språk

Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare. Tack för ert stöd.

Jag vill lyfta fram några viktiga händelser under kvartalet. Alla är exempel på en bredare elektrifiering i samhället, men de har också betydelse för vår verksamhet som europeisk leverantör av viktiga batterimineraler.

Ett exempel är en ny leveransmodell, där fordonstillverkare tecknar avtal direkt med gruvbolag och specifika gruvor för att säkra leverans av spårbara batterimineraler. Spårbara och hållbara batterimineraler används dessutom som centrala budskap gentemot konsumenterna vid nybilsförsäljning. Samtidigt har EU ökat sitt fokus på viktiga råvaror och betonar betydelsen av dessa för utvecklingen av företag i Europa och för att regionen ska nå sina klimatneutralitetsmål. Med anledning av detta har EU inrättat European Raw Material Alliance, en organisation som Eurobattery Minerals är stolt grundande medlem av.

När det gäller vår prospekteringsverksamhet vill jag först och främst lyfta fram Hautalampiprojektet i östra Finland, ett projekt som vi har möjlighet att förvärva. I juli inledde nuvarande ägare, Vulcan Hautalampi Oy, borrningar för att undersöka potentialen hos mineralen. Vi har redan fått resultatet från borrningen och kan bekräfta att det går att utvidga resursen mellan 800 och 1400 meter i längdriktningen av den befintliga mineralresursen, innehållande en jämn mineralisering av nickel, kobolt och koppar. Det känns särskilt glädjande med den högkvalitativa förekomsten av 1,59 % kobolt och 1,40 % nickel vilket tyder på att det finns potential för gruvbrytning med hög marginal. Under kvartalet påbörjades även en miljökonsekvensbeskrivning av Hauatalampiprojektet för tillstånd för gruvdrift och anrikning på plats.

När det gäller projektområdet i Castriz i Spanien blev bilden under tredje kvartalet tydligare över mineralpotentialen och gruvmöjligheterna för nickel, kobolt och koppar i Corcelprojektet. Resultat från mineralidentifierings- och karakteriseringsstudier, utförda av SGS (Lakefield) i Kanada, visar att majoriteten av nickel och koppar finns i sulfidmineraler. Tillverkare av elfordonsbatterier föredrar sulfidmineraler som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig källa för batterimineraler.

Under kvartalet har vi också fortsatt samarbetet kring hållbar utvinning av sällsynta jordartsmetaller (REE) och vanadin med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow.
I samarbetet ingår vårt prospekteringsprojekt i Fetsjön i norra Sverige. Samarbete med universitet är en avgörande del av vår hållbara gruvdrift eftersom vi strävar efter att både samarbeta kring och leda utvecklingen av hållbar gruvdrift. Vi har också nyligen anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Bolagets affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA.

Avslutningsvis vill jag påminna om vår affärsmodell där vi har flera projekt i olika stadier som löper parallellt. Vi utvärderar dessutom löpande nya möjligheter att bredda bolagets exponering mot batterimineralindustrin. Ett exempel är det nya reservationstillståndet för prospektering av Hitajärviprojektet, som endast ligger 30 kilometer från Huatalampiprojektet i östra Finland, där befintliga kobolt- och kopparresurser har påträffats.

Sammanfattningsvis kommer det fler spännande nyheter från bolaget, så tack för ditt stöd i vårt arbete med att lägga grunden för den europeiska batterivärdekedjan.

Med vänlig hälsning,
Roberto García Martínez

Vi har precis släppt vår årsredovisning som finns tillgänglig här. I vd ordet som du kan läsa här nedan delar jag med mig av mina tankar kring 2019 och framtiden. 

Bästa aktieägare,

Eurobattery Minerals AB (BAT:NGM; ”BAT” eller ”företaget”), tidigare Orezone AB, är glada över att publicera årsredovisningen för 2019. Under 2019 har hållbarhetsfrågan växt till en global massrörelse där företag i ökande grad ser hållbarhet både som ett ansvar och som en bra affärsmöjlighet. 

Under året har BAT tagit stora steg i att uppnå sin vision att hjälpa Europa och den snabbt växande elfordonsindustrin att bli självförsörjande avseende etiskt producerade och fullt spårbara batterimineraler. Företaget har bland annat genomfört förvärvet av Corcel Minerals SL, genomfört namnbyte, noterats på NGM och slutfört sitt första program för mineralprospektering vid Corcel. Detta följdes av att vi meddelade resultaten från det första borrningsprogrammet som genomfördes under slutet av året samt ytterligare resultat som vi kommunicerade i början av 2020. Företaget är stolt över vad som har uppnåtts hittills, och fortsätter att implementera sin strategi att bli ett Europabaserat gruvbolag för utvinning av etiskt och fullt spårbara batterimineraler som är viktiga för elfordonsmarknaden i Europa. 

Om man tittar på elfordonsmarknaden har den redan starka tillväxten inom den och intresset för sektorn, ökat ännu mer under 2019. Många biltillverkare presenterar nya elbilsmodeller och flera batteriprojekt har aviserats över Europa. I Europa produceras dock endast 2–4 procent av det totala antalet batterier som behövs inom den växande elfordonsindustrin i Europa. Även om det finns några initiativ inom spårbarhet och etik, utvinns tyvärr batterimineraler fortfarande utan fokus på hållbarhet och inte sällan under hemska arbetsförhållanden och med hjälp av barnarbete i andra delar av världen. 

Mot bakgrund av den pågående pandemin relaterad till Covid-19 är det svårt att ge en kortsiktig prognos över elbilsmarknaden. Vad vi vet är dock att många av Europas biltillverkare redan har annonserat en stor mängd nya elbilsmodeller som kommer inom kort. Från ett makroperspektiv får vi signaler från både ledande europeiska politiker och företagsledare att hållbarhet och gröna lösningar är viktiga delar när ekonomin ska startas upp igen. Med alla våra tillgångar bokstavligen i marken har BAT en bra utgångspunkt för att fortsätta att driva sin verksamhet och bli grunden för värdekedjan inom batteriproduktion i Europa och på lång sikt och verka för en hållbar transportindustri. 

Under 2019 slutförde företaget borrningsprogrammet vid sin spanska Castrizförekomst där tidigare prospektering visat att området har stor potential för Ni-Co-Cu-mineralisering. Borrningarna har bekräftat det som tidigare prospekterare ursprungligen rapporterade. Den omfattande zonen med berggrund med förhöjda halter av Ni-Co-Cu är mycket större än man tidigare har trott, och uppmäter cirka 700 m på längden och upp till 700 m på bredden. 

Under 2020 kommer företaget att slutföra de återstående testerna vid Castrizförekomsten vilka behövs för att utvärdera dess ekonomiska potential. Utöver detta har BAT också börjat planera sitt arbetsprogram för Corcel-projektet för 2020 och avser att expandera de potentiella zonerna till andra områden i projektet. Bolaget har också genomfört nya provtagningar för petrografisk och kemisk analys i sina olika svenska projekt och de stenblock och hällar som hittats och analyserats tidigare har undersökts ytterligare. 

Företagets affärsstrategi fortsätter genom att bygga en rad olika projekt inom prospekterings-, utvecklings- och produktionsfaserna. Som ett led i detta har företaget tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet i östra Finland. 

Företaget ser fram emot att ge regelbundna uppdateringar till aktieägarna om sina framtida planer för Corcel-projektet, de svenska projekten, Hautalampi-projektet och den övergripande strategin för att bli grunden i batterivärdekedjan.Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Jag tror starkt på att den nu pågående pandemin kommer att framkalla många förändringar, både vad gäller hur vi tänker och hur vi beter oss inom en rad olika områden och branscher. Lejonparten av de här lärdomarna kommer att leda till positiva förändringar och paradigmskiften, det är så människan fungerar. Vi kämpar och strävar ständigt efter förändring och förbättring.

Några av de mer negativa lärdomarna utifrån Covid-19-situationen är att världens ledare visar en allt mer nationalistisk approach till några av lösningarna. I tider av stora kriser tenderar vi att förminska perspektiven för att i första hand ta hand om oss själva, det vill säga inom våra egna landsgränser.

Så vad har detta då att göra med gruvnäringen? Ganska mycket skulle jag säga. Många tekniklösningar är beroende av mineralråvara från gruvnäringen och ett väldigt aktuellt exempel på detta är respiratorer. Gasen som respiratorerna använder för att hjälpa patienten att andas, till exempel Covid-19-sjuka, är i grunden en förädling av mineralen fluorit.

För närvarande finns 20 % av världens fluoritreserver i Mexiko, men landet står för 80 % av den fluorit som används av respiratortillverkare världen över. Jag menar inte att värdekedjan för den här mineralen inte fungerar för närvarande, men det är enkelt att utifrån siffrorna dra slutsatsen att situationen ändå kan bli sårbar. Särskilt som värdekedjan för att producera gasen därefter består av en rad olika aktörers insatser innan slutprodukten är helt färdig.

Fluorit finns på många ställen i världen men för närvarande står Mexiko och Kina för 80 % av produktionen. I Europa finns fluorit i Spanien och Tyskland till exempel. Så vad jag vill komma till är det budskap jag brukar upprepa avseende batteribranschen; Europa behöver se om sitt hus och sina behov av mineraler. Att vara beroende av en eller två länder för viktig råvara kan inte bara förhindra affärsmässig utveckling, utan också medföra katastrofala konsekvenser som vi inte ens vill föreställa oss.

EU och dess medlemsländer behöver titta närmare på frågan och inom vilka områden som helt enkelt inte får drabbas av mineralbrist. Se det som en möjlighet att skapa en långsiktig strategi för hållbart producerade mineraler i Europa.Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Övergången till fordon som drivs av elektricitet är ett av de viktigaste områdena för att uppnå Agenda 2030-målen om hållbar utveckling. Därför vilar det ett stort ansvar på industrin och deras leverantörer att säkra hållbar och etisk produktion med full spårbarhet. Tyvärr, och olikt råmaterial till andra branscher, så bryts de mineraler och metaller som behövs i eldrivna fordon utan krav på spårbarhet. Det gör denna del av tillverkningsprocessen till den hållbarhetsmässigt svagaste länken i kedjan. 

Tyvärr, och som jag har skrivit om i tidigare blogginlägg, så har gruvindustrin i vissa delar av världen fortsatt stora problem med dålig arbetsmiljö, barnarbete och till och med väpnande konflikter. I takt med att både kundernas och myndigheternas krav på hållbarhet ökar så letar de stora biltillverkarna efter sätt som säkerställer att mineraler och metaller som används i deras bilar och batterier är producerade på ett rättvist sätt.  

Dra lärdomar från existerande processer 

Vi på Eurobattery Minerals ska erbjuda mineraler med full spårbarhet. Därför arbetar vi för att identifiera sätt på hur vi, och gruvindustrin i stort, kan leverera råmaterial med full spårbarhet. 

I gruvindustrin får vi ofta höra att det inte är möjligt att införa full spårbarhet. Jag skulle vilja utmana den inställningen. Jag har tidigare arbetat inom guld- och diamantindustrin och spårbarhet var en av de absolut viktigaste delarna av hela vår affär. Modellen som används där kan enkelt översättas till metaller och mineraler som bryts och fraktas i större mängder. 

Låt mig kortfattat beskriva den modell vi använde. Det guld som brutits placerades i en låda som varje kväll tömdes i en påse som förseglades och försågs med en unik streckkod. Streckkoden signerades av tre olika personer, gruvans geolog, chefen för gruvan och en oberoende person som representerade myndigheterna. Streckkoden scannades och påsen skickades därefter med bud. Påsen var fullt spårbar under hela leveranskedjan för att säkra att den kom fram till rätt person eller företag som i sin tur kunde bryta förseglingen och därigenom konstatera att denna fått rätt guld.    

Större mängder kräver nya metoder

Vid större mängder råmaterial krävs det containrar för frakten och det kan innebära att risken för att innehållet manipuleras ökar. Men bara genom att införa processen ovan skulle möjligheterna till att kunna spåra källan till råmaterialet öka enormt. Jag tror även att man skulle kunna öka spårbarheten och säkerställa ursprungskällan till råmaterialet ytterligare genom att ta ett prov av råmaterialet i containern vid skeppning och skicka det på samma sätt som beskrivs ovan, tillsammans med containern. När lasten når bearbetningsanläggningen analyseras råmaterialet i containern liksom materialet i påsen för att säkerställa att de har samma sammansättning. Om de inte matchar är det säkert att lasten på något sätt blivit manipulerad. 

Jag är övertygad att vi inom gruvindustrin måste börja med denna typ av spårbarhet, även om metoden inte är 100-procentig än. Samtidigt måste vi stödja andra spårbarhetsinitiativ, som att använda blockkedjeteknik, AI eller andra digitala verktyg.

Min vision är att mineralerna som används i batterier i elbilar ska vara den starkaste och mest hållbara länken i leveranskedjan. Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Omställningen till el som kraftkälla inom fordons- och transportbranschen fortsätter. På Eurobattery Minerals har vi bestämt oss, vi ska vara en viktig del i denna värdekedja och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. Som ni känner till så har vi en tydlig och långsiktig vision; att tillhandahålla batterimineraler (vårt fokus är nickel, koppar och kobolt) utvunna i Europa till den europeiska elbilsindustrin och vi ska göra det på ett etiskt sätt och med full spårbarhet. På så sätt strävar vi efter att vara själva grunden i värdekedjan för batteriproduktion. 

Gruvindustrin en viktig del i omställningen

I takt med att omställningen från fossila drivmedel till eldrivna fordon fortsätter, så har EU på ett tydligt sätt pekat på gruvindustrin och den viktiga roll den spelar för att uppnå detta skifte. Och i takt med att bilindustrin lanserar ett stort antal nya elbilsmodeller så ökar behovet av att både utveckla och tillverka batterier.  Som ett resultat av detta har batterimineraler, och det behövs 35 olika mineraler i alla batterier, snabbt blivit några av de viktigaste råvarorna i världen. 

Detta gäller särskilt inom Europa, analytiker uppskattar att det i regionen idag bara tillverkas 2-4 procent av alla de batterier som behövs för att försörja den europeiska elbilsbranschen. Även om vi kan läsa om nya batterifabriker i Europa så är efterfrågan av batterier mycket större än utbudet. 

Beroendet av ett fåtal producerande länder är inte hållbart

Som för alla viktiga råvaror så är länder med sådana tillgångar först och främst intresserade av att se till att deras egen industri får råvaran. Med detta i bakhuvudet låt mig vara väldigt tydlig; mineralerna som behövs i batterier finns det gott om. Men vi kan inte vara beroende av att länder utanför Europa ska tillhandhålla både batterimineralerna och batterierna som behövs för den europeiska bilindustrin.  Stora industrier kan helt enkelt inte driva sin verksamhet med en sån osäkerhet i försörjningskedjan som detta innebär. 

Beroendet av ett fåtal länder är inte heller en strategi som fungerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det så att gruvindustrin i vissa länder fortsatt har utmaningar när det kommer till miljö och arbetsvillkor. Exempelvis bryts den största delen av all kobolt i Kongo, ett land där gruvindustrin har stora utmaningar med barnarbete, miljö och väpnade konflikter. 

EU måste arbeta hårdare för att utvinna batterimineraler i regionen

Sammantaget skickar detta en tydlig signal till EU om att ett ännu hårdare arbete krävs för att utvinna batterimineraler inom Europa. Jag har många års erfarenhet från gruvindustrin och jag har sett utvecklingen av både metoder och processer. En europeisk gruvproduktion har allt som krävs för att vara en hållbar industri och kunna bli en viktig bidragsgivare till elektrifieringen av transportindustrin. 

Eurobattery Minerals är redan med i racet och vi ser fram emot att driva utvecklingen!

Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.