Meny

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (publ) (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”) genomförde under juni-juli månad 2020 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020:1 (”Teckningsoptionerna”). De som tecknade en (1) unit i företrädesemissionen under perioden 29 juni till 14 juli erhöll därmed en (1) Teckningsoption per tecknad unit. Varje Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery Minerals AB. Utnyttjandeperioden för optionerna avslutades den 16 oktober och totalt nyttjades 1 895 819 Teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer användas för fortsatta genomförbarhetsstudier för Corcel- och Hautalampi-projekten, men även för att utröna möjligheterna till nya intressanta förvärv av tillgångar i Europa.

Antal aktier och aktiekapital

Bolaget tillförs cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK. Efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 15 679 318 stycken och aktiekapitalet uppgå till 15 679 318 SEK.

”Vi är väldigt glada för det stora intresset våra optionsägare visat oss och för det kapital vi nu tillförs. Vi strävar efter att vara grunden i värdekedjan för batteriproduktion i Europa och genom denna kapitalanskaffning ökar vi takten i vår strategi och kortar tiden för oss att bli en producent av etiska och helt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om sin expansion i östra Finland med ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering inom det mycket malmpotentiella Hietajärvi-projektet (”projektet”). Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

“Mot bakgrund av den elektriska revolutionen ökar behovet av batterier och batterimineraler snabbt. För att möta kraven måste Europa öppna fler gruvor för batterimineraler. Med detta i åtanke är utvecklingen av nya mineralprojekt en grundläggande del av vår verksamhet. Det är därför inspirerande att FinnCobalt utökar sin närvaro ytterligare i Finland”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Hietajärvi kobolt-, koppar-, nickel- och zinkfyndighet är strategiskt placerat nära befintlig infrastruktur cirka 30 km söder om FinnCobalts nuvarande område Hautalampi (fig. 1). En viktig faktor är att de välkända malmpotentiella Outokumpuformationerna förekommer i området för det aktuella reservationstillståndet. I samma geologiska formation ingår även Hautalampi Ni-Co-Cu-fyndigheten och andra stora mineraliseringar och malmförekomster. En reservation innebär att FinnCobalt får företrädesrätt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Reservationen Hietajärvi innehåller två spännande prospekteringsobjekt som företaget initialt kommer att inrikta sig på:

  1. Hietajärvi – innehåller en avgränsad Co-Cu-Zn-Ni-förekomst. Mineraliseringen är dokumenterad som en blandad hydrotermal formation av Outokumpu-typ med förekomst av massiva och spridda sulfider. Outokumpu Oyj undersökte området mellan 1955 och 1994 och genomförde flera prospekteringskampanjer samt tester i en pilotanläggning. Outokumpu Oyj avgränsade slutligen en mineraliserad kropp bestående av två, nästan öst-västliga sulfidformationer som lutade 40-50° mot söder. Formationerna har en längd av 200 meter (E-linsen) respektive 100 meter (W-linsen) och en tjocklek som varierar mellan 3 och 20 meter. En tidig icke kontrollerad resursuppskattning som fastställts vid Hietajärvi omfattar 0,341Mt @ 0,15% Co, 0,7% Cu, 1,2% Zn och 0,18% Ni (2,33% CuEq) innehållande 511,5 t Co, 4126 ton Zn, 2421 ton Cu och 614 ton Ni. I projektet har inga avancerade prospekteringsarbeten slutförts efter de som utfördes av Outokumpu Oyj.
  2. Kettukumpu – innehåller också en avgränsad Cu-Co-Ni-Zn-förekomst, som dokumenterats utgöra en blandad hydrotermal mineralisering av Outokumpu-typ. Förekomsten undersöktes av Malmikaivos Oy åren 1975-1983 då flera prospekteringskampanjer genomfördes. År 2006 offentliggjorde GTK i sitt arbete med fyndigheten, en icke-verifierad uppskattning av mineralresursen på 0,4Mt @ 0,44% Cu, 0,18% Ni och 0,07% Co (1,24% CuEq). Liksom vid Hietajärvi så har inga senare undersökningar gjorts av fyndigheten.

FinnCobalt har uppgett att arbetet med Hietajärvi-projektet initialt huvudsakligen kommer att omfattas av skrivbordsstudier, eftersom detta är ett villkor för reservationstillståndet. En plan för utarbetandet av en ansökan om undersökningstillstånd kommer att presenteras efter en fullständig granskning av projektet.

8a59587524e4a66d_800x800ar

Figur 1. Hietajärvi reserverat område (grönt område) i förhållande till Hautalampi-projektet (rött).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”; ”projektet”) i östra Finland. Borrningskampanjen har bekräftat en utökad resurspotential mellan 800 och 1400 meter med en ihållande Ni-Co-Cu-mineralisering utmed utsträckningen från tidigare beräknad mineralresurs. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

”Vi är imponerade av projektets framsteg hittills där borrningarna har slutförts långt före tidplanen. Det är även uppmuntrande att se vad FinnCobalt har sett i borrningarna och att de första analysresultaten bekräftar våra förväntningar. Den högkvalitativa sektionen med 1,59% kobolt och 1,40% nickel är särskilt intressant och bekräftar projektets potential. Vi ser fram emot att få de återstående analysresultaten under de kommande veckorna”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

FinnCobalt har meddelat företaget att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi-projektet. Alla borrhål slutfördes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi. Borrningsprogrammet fas-1 är det första som slutförts sedan företaget tillkännagav möjligheten att förvärva projektet i maj 2020[1]. Borrningarna var inriktade på att bestämma utbredningen av mineralresursen längs med utsträckningen från den tidigare mineralresursberäkningen NI43-101, som omfattade 3,15Mt @ 0,43% Ni, 0,35% Cu och 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 m (fig. 1).

Mer än 1000 prover har hittills lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu. Borrningarna har bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu-sulfider och utvidgningen av resurspotential är mellan 800 meter och 1400 meter längs med utsträckningen av den tidigare fastställda mineralresursen. En oavbruten mineraliseringszon innehållande Ni-Co-Cu-sulfider har påträffats innefattande även högkvalitativ Co-Ni-mineralisering (fig. 2).

Höjdpunkter i analyserna är:

Borrhål_ID Från (m)Till (m)Int. (m)Ni (%)Co (%)Cu (%)NiEq (%)
HA20-018 51.0053.002.000.630.450.291.85
 inkl.52.2052.700.501.401.590.265.32
  89.4091.001.600.280.080.170.55
HA20-017 62.5064.001.500.360.020.000.40
  75.5080.004.500.310.010.010.35
 inkl.75.5077.001.500.390.020.010.44
  91.0092.001.000.300.030.030.39
  138.00142.004.000.260.020.020.33
 inkl.138.00139.001.000.370.050.080.52
  149.00150.001.000.250.020.250.41
HA20-016 59.0060.001.000.370.190.290.96
  71.0077.306.300.250.050.100.41
 inkl.75.0076.001.000.290.050.090.44
HA20-005 74.0076.402.400.470.030.010.55
 inkl.75.7076.400.700.880.080.041.08
HA20-001 84.2589.004.750.300.010.000.33
 inkl.88.0089.001.000.650.030.000.73

Eurobattery Minerals är mycket inspirerande av de första analysresultaten som bekräftar potentialen av ekonomiska nivåer av den Ni-Co-Cu-mineralisering som finns utanför det tidigare kända mineralresursområdet. Den högvärdiga sektionen av kobolt och nickel är av särskilt intresse som ett tillägg till den högkvalitativa mineralresursen.

FinnCobalt har informerat Eurobattery Minerals att efter geologisk loggning och kärnkartering så kommer alla återstående analyser att erhållas under kommande 6-8 veckor. Efter att de slutliga analyserna inkommit, så kommer FinnCobalt och Eurobattery Minerals att utvärdera alla borrningsresultat och planera nästa steg i den utvidgade borrningen för att undersöka resursens utbredning samt att utföra inledande genomförbarhetsstudier.

bfc6bd43ed1bfbf4_800x800ar

Fig.1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Nyligen färdigborrade hål är markerade med röda punkter.

b1a30d1de35ca5de_800x800ar

Fig.2. Borrhål HA20-018 med en massiv sulfidzon från 51.4 till 52.4m. Analysintervall 2m @ 0.45% Co, 0.63% Ni, 0.29% Cu (1.85% NiEq) från 51m, inkluderande 0.5m @ 1.59% Co, 1.4% Ni, 0.26% Cu (5.32% NiEq) från 52.2m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/en/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se pressmeddelande från den 11 maj, 2020 ” Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva”

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler har anslutit sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Som medlem kommer Eurobattery Minerals att delta i och stödja trovärdig oberoende tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en standard för ”best-practice” inom områden som behandlar olika miljö- och sociala frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala.

”På Eurobattery Minerals är vi fast beslutna att inte bara förse elfordonsindustrin med kritiska batterimineraler, vi är också engagerade i att göra det på ett etiskt sätt och med fullt fokus på spårbarhet. Därför är det en viktig milstolpe att vi nu ansluter oss till IRMA. Medlemskapet ger oss både lärdomar från andra branschledare och en möjlighet att dela vår kunskap och erfarenheter för att främja en mer ansvarsfull gruvindustri”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals ansluter sig som en av flera intressenter i IRMA. Bland medlemmarna finns företag inom den privata sektorn tillsammans med fackföreningar, civilsamhället och gruvsamhällen. Andra välkända medlemmar inkluderar det ledande globala gruvföretaget Arcelor Mittal, biltillverkaren BMW Group, teknikföretaget Microsoft samt Human Rights Watch.

”Vi ser fram emot att arbeta med Eurobattery Minerals de närmaste åren. Medlemskapet är det första steget för företag att engagera sig i IRMA:s program och stödja IRMA:s vision om en värld där gruvindustrin respekterar berörda samhällens mänskliga rättigheter och ambitioner, tillhandahåller säkra, hälsosamma och välfungerande arbetsplatser, minimerar skador på miljön och efterlämnar ett positivt arv ”, säger Aimee Boulanger, verkställande direktör på IRMA.

Om IRMA

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) är svaret på en global efterfrågan på en mer socialt och miljövänlig gruvdrift. IRMA erbjuder oberoende tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en omfattande standard för all typ av gruvdrift och material som ger en heltäckande lösning för hela utbudet av frågor relaterade till effekterna av gruvor i industriell skala. För mer information, besök https://responsiblemining.net.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (publ) (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”) genomförde under juni-juli månad 2020 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden för dessa teckningsoptioner inleds idag och pågår fram till och med 16 oktober 2020. Med anledning av nyttjandeperioden bjuder Bolaget in till digitala investerarträffar.

Investerarträffar

De digitala investerarträffarna med Bolagets VD hålls vid följande tillfällen (observera att dragningarna hålls på engelska):

Anmälan till konferenserna ovan sker till info@augment.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (publ) (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”) genomförde under juni-juli månad 2020 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020:1 (”Teckningsoptionerna”). De som tecknade en (1) unit i företrädesemissionen under perioden 29 juni till 14 juli erhöll därmed en (1) Teckningsoption per tecknad unit. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery Minerals AB. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av en (1) Teckningsoption är 12,00 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds måndagen den 5 oktober och pågår fram till och med 16 oktober 2020. Emissionslikviden kommer användas för fortsatta genomförbarhetsstudier för Corcel- och Hautalampi-projekten, men även för att utröna möjligheterna till nya intressanta förvärv av tillgångar i Europa.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag:

Övrig information

För dig som har förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, d.v.s. på en depå hos förvaltare, ska teckning och betalning med stöd av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För dig som har direktregistrerade Teckningsoptioner, d.v.s. på ett VP-konto, ska teckning ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Anmälningssedel kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s hemsidor (www.eurobatteryminerals.com respektive www.aqurat.se) samt Augment Partner AB:s erbjudandesida (offers.augment.se/).

För fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna, vänligen se villkor som även finns tillgängliga att ladda ner på Bolagets hemsida (se ovan).

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler är en del av European Raw Materials Alliance (ERMA) som lanseras idag.

ERMA presenterades av EU-kommissionen tidigt i September i år som en del av lanseringen av en ny plan för kritiska råmaterial. Syftet med ERMA är att “säkerställa tillgång till strategiska metaller och mineraler, avancerade material samt industriell kunskap om bearbetning – med hållbarhet i centrum. Framför allt kommer ERMA att bidra till att återuppbygga självständighet och uthållighet hos Europas integrerade industriella ekosystem som beskrivs i den nya industriella strategin och återhämtningsplanen.”

”Att tillhandahålla kritiska batterimineraler till den snabbt växande elbilsindustrin är ett viktigt steg för att uppnå en hållbar väld. Som själva grunden i värdekedjan för batteriproduktion står Eurobattery Minerals bakom ERMA,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Idag kl. 13.30 kommer EU-kommissionens streamingservice att livesända lanseringen av ERMA. Du kan följa eventet via denna länk https://webcast.ec.europa.eu/erma-launch-european-raw-materials-alliance

Mer information om ERMA finns på www.erma.eu.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisar idag resultaten från mineraltester inom nickel-kobolt-koppar fyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien, utförda av SGS laboratorium i Kanada. I det större Corcel-projektet är Castriz ett av tre huvudprogram tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

Sju prover från fyra diamantborrhål som slutfördes 2019 skickades till SGS Lakefield i Kanada för mineralidentifiering och karakterisering med hjälp av QEMSCAN (Kvantitativ utvärdering av material med skanning elektronmikroskopi), kemisk analys och EPMA (mikrosondanalys). Huvuddelen av proverna valdes från de mest mineraliserade avsnitten med nickelsulfid, tidigare bekräftade genom geokemiska analyser (Fig. 1)[1][2]. Syftet med studien var att bestämma mineralhalter och analysera utvinningsegenskaper hos sulfidmineraler och gråberg till stöd för framtida mineraltester.– Vi är glada över resultaten från mineraltesterna, som bekräftar förekomsten av högvärdiga nickelsulfidmineraler som den främsta tillgången i Castrizfyndigheten. Vårt fokus kommer nu att riktas mot att identifiera sätt att maximera värdet av tillgången genom att kartlägga potentiella massiva sulfidzoner och undersöka det optimala alternativet för mineralbearbetning för att utvinna sulfiderna. Corcel-projektet utgör en viktig del i vår projektportfölj och vi hoppas kunna identifiera ytterligare värdefulla ämnen inom detta projekt i framtiden, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

bbb93a123bf56f26_800x800ar

Figur 1. Plankarta över Castriz-fyndigheten som visar områden med högsta prioritet för vidare utredning (blå rutor). Borrhålsintervallen visar resultat från nickel-i-sulfidanalyserna.

Projektet

Prover som lämnats in för analys hämtades från mineraliserade intervall från de ”norra” och ”västra” anomalierna (Fig. 1). Mineralstudierna visade att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit ([Fe, Ni] 9S8) med mindre förekomster av millerit (NiS) och violarit (Fe2 + Ni3 + 2S4). Silikatmineraler, järnoxider och krom innehåller relativt låga koncentrationer av nickel. De viktigaste silikatmineralerna omfattar serpentin, pyroxen, amfibol och klorit. Företaget är glada över att nickelkoncentrationerna i silikatmineralen är låga eftersom nickel i dessa mineral är eldfast och fysiskt inte utvinningsbar. Dessutom gläder sig företaget över att det huvudsakliga Ni-bärande sulfidmineralet är pentlandit eftersom det möjliggör en mineralutvinning med vedertagna processer, såsom skumflotation. Hittilldags framkomna egenskaper av nickel- och kopparmineralen indikerar att utvinningen sannolikt kommer att förbättras med minskande partikelstorlek vid malningen av materialet. Ytterligare experimentella studier krävs för att vidare klarlägga viktiga parametrar för mineralutvinningen.

Nästa steg

Företaget stärks av de senaste bevisen om förekomsten av nickelsulfider vid Castriz, vilket ytterligare bekräftar projektområdets bredare prospekteringspotential. BAT utvärderar de senaste resultaten från mineralanalyserna i förhållande till potentiella ekonomiska konsekvenser och utvecklingsscenarier. Både ”bulk-tonnage” (låg kvalitet, mycket bergmassa) och selektiv brytning (hög kvalitet, mindre bergmassa) utvärderas.

Företaget samarbetar för närvarande med geofysiska konsulter och entreprenörer för att bedöma alternativa geofysiska metoder, inklusive elektromagnetiska (EM) undersökningar, som förhoppningsvis kommer att påvisa tätare ansamlingar av sulfidmineraler. Sådana metallansamlingar med lägre tonnage kommer sannolikt att ha stort ekonomiskt värde och vara lämpliga för selektiva gruvbrytningsmetoder.

Alla framtida kapitalintensiva arbetsprogram som föreslagits vid Corcel kommer att utvärderas tillsammans med företagets hela projektportfölj. Företaget är fortsatt fokuserat på att utveckla sina kortsiktiga produktionsrelaterade projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se BATs pressmeddelande från den 4 maj “Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid”.

[2] Se BATs pressmeddelande från den 22 juni “Slutgiltiga analyser bekräftar höga nickelsulfidfynd I Corcelprojketet”.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler meddelar idag att Vulcan Hautalampi Oy (“VHOy ”) har påbörjat processen med en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB” ; ”EIA” på engelska) för sitt 100%-igt ägda Hautalampi nickel (Ni), kobolt (Co), koppar (Cu) -projekt (” Hautalampi ”;” projektet”) i Outokumpu i östra Finland . Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av VHOy.

Sammanfattning:

– Vi är oerhört glada över att Vulcan Hautalampi Oy har påbörjat MKB-processen så snabbt. MKB är ett viktigt steg i förberedelseprocessen för en utvecklad gruva och batterikemikaliefabrik. Detta innebär att Eurobattery Minerals kommer ännu närmare att bli en leverantör av etiskt framställda och spårbara mineraler och kemikalier, kritiska för elfordonsbranschen, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.  

VHOy (även känd som FinnCobalt) har meddelat Eurobattery Minerals att processen att ta fram en MKB för kombinerad gruvverksamhet och anrikning på Hautalampi har påbörjats. Företagets vision är att producera Cu-koncentrat och Ni-Co-koncentrat eller t.o.m. högkvalitativa Ni-Co-batterikemikalier lämpliga för elfordon. Detta skulle förverkliga företagets strategi att vara en av grundstenarna i batteriproduktionens värdekedja i Europa.

Syftet med MKB-processen är att redovisa information om ett projekts miljöpåverkan och underlätta beslut gällande miljöfrågor i planerings- och beslutsprocesserna samt ge allmänheten och andra intressenter möjligheter att delta i och påverka dessa processer. En MKB måste genomföras för alla gruvprojekt enligt lag (EIA Act and Decree [227/2017]). Exploatören ansvarar för att undersöka och utvärdera projektets miljöpåverkan.

Ett inledande samrådsmöte har hållits mellan inblandade myndigheter och VHOy. Sakägarnas deltagande i utvärderingsprocessen är ett villkor och VHOy ser fram emot att samråda med dem under hela arbetet. VHOy kommer också att tillsätta en referensgrupp för MKB-processen för att underlätta informationsflödet.

MKB-processen

MKB-processen ingår i projektplaneringen och genomförs innan beslut fattas om att formellt godkänna ett projektförslag. MKB:n har två huvudfaser, ett MKB-program (samrådsunderlag) och en fullständig MKB-rapport. Aktiviteter för sakägare och andra intressenter spelar en viktig roll i båda faserna (figur 1). MKB-programmet kommer att publiceras för allmänheten och en offentlig utfrågning (ett samrådsmöte) kommer att anordnas. Alla berörda intressenter har rätt att inkomma med synpunkter på den planerade MKB:n. MKB-processen avslutas med ett transparent och motiverat beslut från den samordnande miljömyndigheten.

De viktigaste stegen i MKB-processen inkluderar en bedömning av miljöns nuvarande status, beskrivningar av olika projektalternativ med bedömningar av deras miljöpåverkan samt en genomgripande bedömning av miljöeffekterna av projektet och dess genomförandealternativ. Dessutom ska bedömningar göras av omfattningen och betydelsen av miljöeffekterna med förslag för att minska skadliga effekter.  Allt ska redovisas i en objektiv och fullständig MKB-rapport. Rapporten måste bedöma påverkan på natur, människor och bebyggelse samt beskriva tänkbara driftstörningar, risker och miljöolyckor samt beskriva åtgärder för att mildra de negativa effekterna av dessa.

aa2a00e9920cbbbd_800x800ar

Figur 1. MKB-processen (källa: Finlands Miljöcentral)

Envineer Oy

Envineer Oy är ett finskt planerings- och konsultföretag som grundades 2017. Företaget arbetar i hela Finland och tillhandahåller tjänster från små designuppdrag till projektledning av stora projekt. Envineer Oy erbjuder experttjänster inom miljö, naturvärden, förorenad mark, avfallshantering, materialåtervinning, fysisk planering, geoteknik och konstruktion samt miljöforskning och miljörestaurering. Ledorden är flexibilitet, tillförlitlighet och expertis. Företaget har stort kunnande inom gruv-, mark- och materialprojekt där lagstadgade föreskrifter tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Andra kvartalet 2020 (samma period föregående år)

Första sex månaderna 2020 (samma period föregående år)

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser efter perioden

Sammanfattning av VD ord:

Andra kvartalet 2020 har varit en av de mest aktiva perioderna sedan jag tillträdde som VD för Eurobattery Minerals. Det är verkligen glädjande att kunna säga att vi har gjort stora framsteg mot vår vision att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och helt spårbara batterimineraler för elfordonsindustrin. Vi har bland annat gjort framsteg med våra befintliga projekt, breddat verksamheten till att även omfatta Finland och stärkt ledningen genom en ny styrelseordförande.

Under den rådande krisen till följd av covid-19 har företaget lyckats anpassa sina arbetsmetoder och vi har klarat att fortsätta bedriva vår verksamhet enligt plan”.

Eurobattery Minerals AB delårsrapport januari – juni 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva, pressmeddelande 11 maj 2020.

[2] De slutliga analysresultaten bekräftar att det finns höga halter av nickelsulfid vid Corcelprojektet. Pressmeddelande 22 juni 2020. [3]Slutresultat från borrningar visar en större mineraliserad zon än förväntat i Castriz. Pressmeddelande 28 januari 2020.

[4] Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK. Pressmeddelande 17 juli 2020.

[5] Borrning påbörjas vid Hautalampiprojektet i Finland. Pressmeddelande 9 augusti 2020.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.