Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget parallellnoteras på Börse Stuttgart under symbolen EBM. Detta genom att förlänga sin notering från NGM i Sverige. Företagets aktie kan från och med idag handlas i både Sverige och Tyskland.

Utöver detta kommer Eurobattery Minerals att öppna ett kontor i Berlin under det första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den, för bilindustrin, viktigaste marknaden i Europa, och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals, är viktiga drivkrafter för expansionen. Företaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.

Sammanfattning:

“Vi har en tydlig strategi; Eurobattery Minerals ska utgöra grunden i batteriproduktionens värdekedja. Därför är nyheterna idag betydande på två sätt. För det första kommer vi att vara närvarande i hjärtat av den europeiska och globala bilindustrins centrum. För det andra ger parallellnoteringen företaget tillgång till den största investerar-communityn i EU – en community där hållbara investeringar är högst upp på agendan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Genom parallellnoteringen på Börse Stuttgart, där Eurobattery Minerals kommer att handlas under symbolen EBM, blir det enklare för investerare över hela EU och på andra platser att handla med aktien. Privata investerare likväl som stora institutionella ägare, kan investera i det europeiska och hållbara batterimineralföretaget.

“EU-kommissionen har nyligen pekat på det faktum att om den elektriska revolutionen ska lyckas, behöver den stora euroepiska bilindustrin bli självförsörjande på dessa kritiska råmaterial som måste utvinnas på ett hållbart sätt. Jag tror därför att dagens nyhet kommer att hjälpa EU och den stora tyska fordonsindustrin på den vägen”, säger Roberto García Martínez. 

Pågående projekt
Eurobattery Minerals fokuserar på flera prospekterings- och utvecklingsprojekt kring batterimineraler i Europa för att leverera råvaror som är kritiska för den växande marknaden för batterier till elbilar. Projekten inkluderar Hautalampi-projektet i Finland, Corcel-projektet i Spanien , Fetsjön-projektet i Sverige samt ytterligare sju andra prospekteringsprojekt i norra Sverige.

Samarbete kring hållbarhet

Eurobattery Minerals strategi är att samverka kring partnerskap med branschorgan för att återuppliva den europeiska gruvindustrin, men också för att stödja en ansvarsfull och hållbar gruvindustri i hela Europa. 2020 gick företaget med i Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ett svar på den globala efterfrågan på en mer socialt och miljövänligt hållbar gruvdrift. Dessutom är Eurobattery Minerals en av grundarna till European Raw Materials Alliance (ERMA). Organisationen syftar till att göra Europa ekonomiskt mer motståndskraftigt genom att diversifiera sina försörjningskedjor, skapa arbetstillfällen, locka investeringar till värdekedjan för råvaror, främja innovation och utbilda unga talanger.

Lanseringen av NGM Reach kommer att sändas live idag klockan 8.40 CET via denna länk: https://www.ngm.se/en/ngm-reach

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har beviljat FinnCobalt Oy ett utvecklingsbidrag på 630 000 € (6,4 MSEK) för sitt gruvprojekt med bearbetningsanläggning vid Hautalampi. Beviljade medel kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

“Jag glad över det positiva beslutet om utvecklingsbidrag. Det är en tydlig signal att de styrande organen inom EU stöder övergången till hållbart utvunna batterimineraler, vilka utgör grunden för elektrifieringen av transportindustrin. För Hautalampi-projektet innebär bidraget en viktig stimulans för vårt arbete att omvandla projektet från utvecklingsfas till en fullt utvecklad gruva för batterimineraler”,  kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

Utvecklingsfonden på 630 000 € har beviljats för diamantborrning av bergkärnor och kemiska analyser, samt konsultarbeten och personalkostnader direkt relaterade till utvecklingsprojektet Hautalampigruvan med tillhörande bearbetningsanläggningar för batterimineraler. Cirka 300 000 € av bidraget kommer att investeras i diamantkärnborrning och analyser samt för att balansera konsult- och personalkostnader. Projektperioden för beviljade medel löper från den 2 juni 2020 till den 30 juni 2022. Detta innebär att redan upplupna projektkostnader sedan projektets start är berättigade till bidrag.

97c07053986fab26_800x800ar

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har lämnat in en plan gällande Hautalampi-projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöenhet  (“NTM-centralen”). FinnCobalt Oy räknar med att lämna in den slutliga MKB-rapporten före maj 2021. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

”Jag är nöjd med framstegen i Hautalampi-projektet och att vi nu har lämnat in planen för den viktiga miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I och med vårt fokus på etik och spårbarhet är en MKB ett första och viktigt steg för att kunna  leverera hållbart utvunna batterimineraler till elbilsindustrin,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Om MKB-planen

MKB-planen redovisar de miljöeffekter som ska bedömas under MKB-utredningen samt de metoder som används för bedömningarna. Planen innehåller grundläggande information om FinnCobalt Oy:s planerade gruv- och bearbetningsteknik och om möjliga alternativ, en kommunikationsplan för MKB-utredningen samt en bedömning av projektets tidplan och MKB-arbetets utförande.

Enligt gällande miljölag, så kommer MKB-utredningen att redovisa den miljöpåverkan som uppkommer i samband med Hautalampi-projektets gruvdrift och malmbearbetning. Framför allt dessa delar:

Tre alternativ ska utvärderas

Tre alternativ kommer att utvärderas i MKB-utredningen:

Alternativ 0: Inget gruvprojekt.

Alternativ 1: Underjordsbrytning med tillhörande flotationsanläggning för produktion av koppar- och nickel-koboltkoncentrat. Koncentratet kommer att säljas och transporteras ut för vidare bearbetning på annan plats.

Alternativ 2: Underjordsbrytning med tillhörande flotationsanläggning för produktion av koppar- och nickel-koboltkoncentrat.  Kopparkoncentratet kommer att säljas och transporteras ut för vidare bearbetning på annan plats.

Nickel-koboltkoncentratet kommer att bearbetas på plats för att producera kemiska produkter för batteriproduktion.

MKB-utredningen går vidare från plan till rapport

De viktigaste stegen i MKB-utredningen omfattar: en bedömning av miljöns nuvarande tillstånd; beskrivning av olika projektalternativ; bedömningar av alternativens miljöpåverkan och omfattningen och betydelsen av denna påverkan;  planer för att mildra negativ påverkan; publicering av en korrekt och heltäckande MKB-rapport. Rapporten ska bedöma påverkan på natur, människor och bebyggelse, beskriva exceptionella situationer, t.ex. miljöolyckor samt åtgärder för att mildra negativ påverkan.

Efter planeringen, så kommer en MKB-rapport om bedömda miljöeffekter att utarbetas enligt MKB-planen där hänsyn även tas till yttranden och synpunkter som inkommit. MKB-rapporten kommer bl.a. att presentera miljöns aktuella status och miljöeffekter av de olika alternativen samt en jämförelse mellan dessa. Dessutom kommer rapporten att presentera detaljerade metoder för att förebygga och mildra skadliga miljöeffekter.

MKB-förfarandet är en öppen process och invånare och andra sakägare har möjlighet att delta i denna. Invånare och berörda parter kan delta i processen genom att uttrycka sina åsikter till Östra Finlands NTM-centrum, som fungerar som samordnande myndighet. Organisationen har publicerat MKB-programmet på internet: https://www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA.

Synpunkter på MKB-planen avseende projektutvecklingen kan lämnas till Norra Karelens Närings-, Trafik- och Miljöcentral före den 8 januari 2021. Yttrandena ska skickas digitalt till  kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi    eller med post till adress PL 69 , 80101 Joensuu.

Öppet möte torsdag den 17e december

Ett publikt digitalt möte om MKB-planen kommer att hållas torsdagen den 17e december kl 17.00. En inbjudan kan erhållas genom att skicka e-post till  petra.paldanius@envineer.fi eller genom hemsidan https://www.finncobalt.com/?lang=fi där den finns tillgänglig mellan 16e och 17e december.

Allmänheten kommer senare att få möjlighet att lämna synpunkter på den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare ett offentligt möte kommer att hållas efter att MKB-rapporten har slutförts.

Vänligen observera att mötet och allt material kommer att vara på finska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com//en/

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 9 december 2020 hållit extra bolagsstämma enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Stämman valde Ola Lidström till ordförande vid stämman och Mattias Modén till protokolljusterare. Stämman godkände röstlängden som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av protokolljusteraren. Stämman godkände förslaget till dagordning och beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

Tidigare idag meddelade bolagets chefsgeolog Lachlan Rutherford bolaget att han av personliga skäl avstod från deltagagande i det incitamentsprogram som avsågs behandlas på stämman. Stämman röstade därför emot ett incitamentsprogram för bolagets chefsgeolog. Incitamentsprogrammet skulle ha innefattat en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner serie 2020/2024 till chefsgeologen.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Bolagets chefsgeolog Lachlan Rutherford har meddelat bolaget att han av personliga skäl avstår från deltagande i incitamentsprogram som avses behandlas på extra bolagsstämma idag.

– Lachlan Rutherfords beslut att avsluta sitt samarbete med bolaget kommer inte att kortsiktigt påverka vårt dagliga arbete med de pågående projekten, och rekryteringsprocessen med att hitta en ersättare har redan startat, kommenterar Roberto García Martinez, vd för Eurobattery Minerals.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.  Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har uppdaterat företaget med ytterligare analysresultat från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”; ”projektet”), i östra Finland. Bolaget har möjlighet att förvärva 100 % av FinnCobalt Oy i ett stegvis förvärv.

Sammanfattande resultat:

”I kombination med de tidigare offentliggjorda resultaten, och att borrningskampanjen endast täckte ett litet område av Hautalampi-projektet, så innebär nu analyserna att vi är ännu mer säkra på att mineraliseringen sträcker sig längre ut från den historiska förekomsten och att den innehåller höga metallhalter. Baserat på vad vi har sett så förväntar vi oss att de återstående analyserna kommer att kunna avgränsa en malmpotentiell zon som är minst 600 meter lång och som fortfarande kan ha en fortsättning både i längd och djup, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalt har informerat företaget om analyser som erhållits från fas 1-borrningarna inom projektet från juli till september 2020. Fas 1-borrningarnas mål var att kartlägga mineralresursernas utsträckning nordost om den historiska mineralresursen som genom NI43-101-beräkningen omfattande 3,15 Mt @ 0,43% Ni, 0,35 % Cu, 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 meter. Alla borrhål gjordes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi (fig 1). Mer än 1700 prover från borrningarna har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry. All provberedning och analys omfattades av industristandard QA /QC.

Borrningarna har ytterligare bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu sulfidrika avsnitt längs fortsättningen av den historiska mineralresursen. Det västligaste avsnittet  (Blue Sky 1) är särskilt spännande med analyser som nu bekräftar en betydande mineralisering mellan 800 – 1 400 meter utmed fortsättningen från den historiska förekomsten. De senaste resultaten är särskilt glädjande eftersom de utvidgade borrningarna tillsammans med tidigare redovisade resultat, bekräftar att mineraliseringen är kontinuerlig och utsträckt i längd[2]. Magnetkis, pentlandit och kopparkis är dominerande sulfidmineraler, vilket är viktigt eftersom dessa är utvinningsbara med konventionell mineralbearbetningsteknik (figur 2). De viktigaste höjdpunkterna från analyserna sammanfattas i tabell 1.

FinnCobalt arbetar nu med att tolka de geologiska och strukturella data som samlats in från kärnborrningarna för att förbättra de modeller av geologi och malmfyndighet som tidigare utvecklats för den intilliggande koppargruvan i Keretti. Alla malmsektioner som påträffats nu finns också i hängväggen i Kerettifyndigheten men var inte huvudmålet för de tidigare borrningarna eller för dåvarande gruvdrift. Den nuvarande modellen tolkar mineraliseringen som en tätveckad antiform med lutning mot nordväst. Betydelsefullt är att den nedre delen av mineraliseringen förtjockas och har en ökande mineralisering mot djupet (figur 3).

De senaste analysresultaten har ytterligare bevisat potentialen av ekonomiska halter för Ni-Co-Cu-mineraliseringen längs med fortsättningen av den tidigare kända mineralresursen. Återstående analysresultat från borrprogrammet 2020 kommer att tillkännages i början av 2021.

Borrhål ID

Objekt Från (m)Till (m)Intervall (m)Ni (%)Co (%)Cu (%)NiEq (%)
HA20-015Blue Sky 1 92.7593.550.800.300.110.160.63
   95.00110.10*15.100.250.080.250.57
  inkl.95.4098.052.650.360.160.400.94
  och102.00106.954.950.250.080.290.58
HA20-021Blue Sky 1 94.0098.004.000.420.060.040.59
  inkl.94.0095.001.000.560.130.120.93
   117.00129.0012.000.270.090.210.57
  inkl.121.00123.002.000.270.110.260.65
  och125.00127.002.000.420.190.541.12
   132.00133.001.000.250.030.230.43
   256.00263.007.000.340.020.000.39
HA20-029Blue Sky 1 52.0067.8015.800.240.050.050.39
  inkl.52.0060.008.000.280.060.080.47
  inkl.53.9056.152.250.370.090.180.67
  och62.0067.805.800.200.040.040.32
HA20-020Blue Sky 1 61.4065.003.600.380.050.070.54
   90.0096.006.000.260.060.110.45
  inkl.94.0095.001.000.370.110.160.69
HA20-014Blue Sky 1 36.2037.301.100.280.030.330.51
   66.0070.804.800.270.030.010.34
  inkl.69.0070.001.000.320.030.010.39
   75.0078.003.000.260.040.060.38
  inkl.77.0078.001.000.240.070.070.43
HA20-019Blue Sky 1 29.0030.001.000.350.020.010.41
   142.70143.701.000.350.040.160.51
HA20-009Blue Sky 2 & 3 40.1041.101.000.450.010.020.49
HA20-010Blue Sky 2 & 3 37.7040.002.300.340.020.020.41
Tabell 1. Sammanställning av de viktigaste höjdpunkterna av analyserna i Hautalampi-projektet. * Inklusive 0.15 m kärnförlust 106.95 – 107.1 m.
8c51bcb21fabb591_800x800ar
Figur 1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Borrhål som nyligen avslutats är markerade med röda prickar. Tvärsnittet i figur 3 är markerat med gula trianglar (avsnitt 47).
9da54fed426c64d7_800x800ar
be776ba046bb03a7_800x800ar
Figur 2. Magnetkis-kopparkis skarnmineralisering. Borrhål HA20-015: 96.5–97.5m (överst). Borrhål HA20-021: 126.0–127.5m (nederst)
972fb5a3854bbc7f_800x800ar
Figur 3. Tvärsnitt (sektion 47) visande senaste analyshöjdpunkter och geologisk tolkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq-klass beräknad med (USD-priser) nickel 14 264 / ton, koppar 6545 / ton och kobolt 34 200 / ton. Inga metallurgiska faktorer eller anrikningsfaktorer har tagits med i detta tidiga skede av projektet. NiEq-beräkning = Ni% + (Co% * 34200 + Cu% * 6545) / 14264.

[2] Se pressmeddelande den 13 oktober 2020 “Kobolt och Nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland”

Med anledning av ökad omsättning i aktien avslutar Eurobattery Minerals AB (publ) sitt avtal med Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Eurobattery Minerals aktie på NGM Nordic SME (BAT). Sista dagen för handel med likviditetsgarantin är den 25 November 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler och AHG University of Science and Technology in Krakow i Polen, meddelade idag att deras redan existerande samarbete utökas.

Målet med projektet är att identifiera de viktigaste mineralen som innehåller batterimetallen vanadin och utveckla metoder för att utvinna metallen så effektivt som möjligt. I detta forskningsprojekt kommer forskare att använda svartskiffer från Eurobattery Minerals projekt Fetsjön i norra Sverige. Tidigare resultat från 52 kärnborrhål och kemiska analyser bekräftar att de svarta skiffrarna i Fetsjön innehåller stora mängder vanadin.

– Vanadin spelar en viktig roll i elektrifieringen av samhället eftersom den är en viktig komponent i laddningsbara batterier med hög kapacitet. Som leverantör av kritisk råvara är en viktig del av vår verksamhet att stödja banbrytande forskningsprojekt om effektiv utvinning av dessa mineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Dr Maciej Manecki vid Institutionen för mineralogi, petrografi och geokemi vid AGH University of Science and Technology i Krakow leder detta vetenskapliga projekt, och har som hypotes att vanadin i denna typ av bergart är bunden till oxid- och glimmermineraler. Denna hypotes stöds av tidigare forskning i Fetsjön och andra delar av världen med liknande bergformationer.

För att identifiera de vanadinbärande mineralerna bränner forskarna bort den kolhaltiga substansen i skiffrarna och använder sedan flera steg för separering av glimmer och tunga oxider för att få fram och identifiera vanadinberikade mineraler.

– Det förberedande arbetet med kärnproverna för ett år sedan stärkte min uppfattning att det finns en råvarupotential i Fetsjöns svartskiffrar och jag är glad över att fortsätta projektet med stöd från Eurobattery Minerals, säger Dr Maciej Manecki. Om vi kan få fram och identifiera de vanadinberikade mineralen på det sätt som vi tror är möjligt, så kan man i framtiden förhoppningsvis utveckla en optimal teknik för utvinning av vanadin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets samarbete med Uppsala universitet förlängs. Företaget stöder universitetet i sin ansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Eurobattery Minerals kommer både att tillhandahålla mineraliserade prover från Fetsjön samt delfinansiering. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021.

Forskaren från Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har identifierat ett effektivt sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosfater som vanligtvis är inbäddade i svartskiffrar, som till exempel vid Fetsjön. Nästa steg är nu att skapa en liten försöksanläggning och där genomföra de universitetsledda experimenten i större skala.

– Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet. I Fetsjön vet vi från tidigare omfattande borrningar och analyser att det är en hög nivå av sällsynta jordartsmetaller i svartskiffrarna. Som viktiga komponenter i den elektriska revolutionen är vi intresserade av att hitta effektiva och hållbara metoder för att bryta dessa mineraler från våra projekt, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Projektet som leds av Dr Jaroslaw Majka, docent i metamorf petrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, är nöjd med det fortsatta stödet från Eurobattery Minerals.

– Vi är glada över möjligheten att genomföra större test av denna nya industrialiserade metod för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vi tror att det kommer att möjliggöra en mer effektiv och hållbar utvinning av dessa nyckelkomponenter till elfordon och annan batteridriven utrustning, säger Dr Jaroslaw Majka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Tredje kvartalet 2020 (samma period föregående år)

Årets första nio månader 2020 (samma period föregående år)

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser efter perioden

Sammanfattning av VD ord:

”Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Vi har även gått med i det av EU grundade European Raw Materials Alliance (ERMA) för att säkerställa tillgång till strategiska metaller och mineraler, avancerade material samt industriell kunskap om bearbetning – med hållbarhet i fokus. I vårt arbete med att tillhandahålla etiska och spårbara batterimineraler har vi även anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Vår affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA. 

Eurobattery Minerals AB delårsrapport januari – september 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Borrningar påbörjas i Hautalampi-projektet, Finland pressmeddelande 9 juli 2020.

[2] Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK, pressmeddelande 17 juli 2020.

[3] Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser, pressmeddelande 17 augusti 2020.

[4] Mineraltester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel, pressmeddelande 21 september 2020.

[5] Eurobattery Minerals är en del av European Raw Materials Alliance som lanseras idag, pressmeddelande 29 september 2020.

[6] Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 12,00 SEK och nyttjandeperioden inleds måndag 5 oktober 2020, pressmeddelande 2 oktober 2020.

[7] Eurobattery Minerals tillförs cirka 22,7 MSEK genom optionsinlösen, pressmeddelande 21 oktober 2020.

[8] Eurobattery minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift, pressmeddelande 7 oktober 2020.

[9] Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland, pressmeddelande 13 oktober 2020.

[10] Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland, pressmeddelande 14 oktober 2020.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.