bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 20 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager idag att bolaget utnyttjar sin option att förvärva de återstående 30 procenten av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel–kobolt–koppar-projektet Hautalampi. Detta utgör bolagets tredje förvärv inom ramen för sin avtalade rätt att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt. Sammantaget kommer Eurobattery Minerals ägarandel nu att uppgå till 100 procent av FinnCobalt efter det förestående förvärvet. Förvärvet är av stor betydelse för bolagets planerade utveckling av Hautalampiprojektet och målsättningen att etablera en gruva för batterimineraler med produktion och försäljning på medellång sikt. Vederlaget för andelsförvärvet kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom riktad nyemission av aktier till de tre grundarna av FinnCobalt.

”Vi har precis lämnat in miljötillståndsansökan till de finska myndigheterna och i med det mycket viktiga steget – samt detta förvärv – har vi tagit ett stort kliv närmare starten av gruvdrift i Outokumpu. Den preliminära lönsamhetsstudien visade att de ekonomiska utsikterna för batterimineralgruvan i Finland är mycket goda”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Finansiella detaljer om andelsförvärvet
Styrelsen för Eurobattery Minerals har informerat de tre grundarna och ursprungliga ägarna av FinnCobalt att bolaget kommer att utnyttja den tredje optionen till det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Detta innebär att Eurobattery Minerals, innan den 27 juli 2024, skall verkställa denna option genom att erlägga ett vederlag om sammanlagt 300 000 EUR kontant och emittera aktier i Eurobattery Minerals till ett värde av sammanlagt 1 000 002 EUR till de tre grundarna av FinnCobalt. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt. Den kontanta delen av vederlaget kommer att betalas ur bolagets kassa. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet.

Effekter av förvärvet

Hatualampiprojektet i korthet
Hautalampiprojektet är beläget intill Outokumpu, Finland, på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti där omkring 28,5 miljoner ton malm med en kopparhalt om 3,8 procent utvanns mellan 1912–1989. Projektet består av ett gruvtillstånd omfattande 227 hektar med exponering mot nickel, kobolt och koppar, samt en förbehållsanmälan i närområdet. Området drar fördel från välutvecklad infrastruktur, både ovan och under mark, samt starkt lokalt stöd för gruvdrift. Uppskattningsvis har mellan 10–15 MEUR investerats i projektet av tidigare ägare innan projektet tillträddes av Eurobattery Minerals under våren 2020. I juni 2021 kunde Eurobattery Minerals skriva upp det uppmätta, indikerade och antagna resurstonnaget med cirka 100 procent samt metallinnehållet med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinnehållet om cirka 40 procent. Den 20 mars 2023 publicerade bolaget en preliminär genomförbarhetsstudie (preliminary feasibility study, PFS) för Hautalampiprojektet vilken belyste möjligheter såväl som potentiella utmaningar vid fortsatt utveckling av Hautalampifyndigheten. Den 29 april 2024 tillkännagav bolaget att ansökan om miljötillstånd hade lämnats in till Regionförvaltningsverket i Finland. I maj meddelade Eurobattery Minerals att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya akten om kritiska råvaror, CRMA.

Stockholm, 17 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort:”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelseordförande Henrik Johannesson, styrelseledamot och VD Roberto García Martínez och CFO Mattias Modén, samt en större teckningsoptionsinnehavare utnyttjar totalt 5 635 169 teckningsoptioner av serie TO4 (”teckningsoptionerna”), motsvarande cirka 16,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av aktier i Eurobattery Minerals till ett belopp om sammanlagt cirka 2,3 MSEK. Indikationerna motsvarar varje teckningsoptionsinnehavares fulla innehav av teckningsoptioner. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är idag, den 17 maj 2024, och sista dag att teckna aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner är den 21 maj 2024.

Eurobattery Minerals har mottagit indikationer att följande styrelseledamöter och ledande befattningshavare utnyttjar teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget:

I tillägg till detta har Eurobattery Minerals mottagit indikationer att en större teckningsoptionsinnehavare utnyttjar cirka 2 479 000 teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget, motsvarande cirka 991,6 KSEK.

Sammantaget uppgår ovan nämnda teckningar till totalt cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 16,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

”Styrelsen och ledningen har stort förtroende för vår väg framåt, och jag är tacksam att denna tilltro delas även av andra teckningsoptionsinnehavare. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete i det finska Hautalampiprojektet, där vi gradvis närmar oss starten av gruvdrift”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.

Stockholm, 15 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) kan härmed tillkännage undertecknandet av en viljeförklaring tillsammans med Okun Energia Oy, ett framträdande kraftbolag som delägs av kommunen i Outokumpu, Finland. Viljeförklaringen skrivs under via vårt finska dotterbolag FinnCobalt Oy. Med denna gemensamma avsiktsförklaring sätter parterna upp villkoren för lokal produktion av solcellsenergi för att stödja koldioxidfri produktion av kritiska råvaror, och därigenom främja den gröna omställningen.

Projektet syftar till att skapa en möjlighet för koldioxidfri produktion lokalt genom att utnyttja solenergi. FinnCobalt Oy – en del av Eurobattery Minerals – erbjuder sig att tillhandahålla en del av gruvområdet för produktion av solenergi. Samtidigt kommer Okun Energia Oy att investera i solcellsenheterna och tillhandahålla el till gruvan inom ramen för ett energiköpsavtal. Strömförsörjningen kommer att ”gå utanför elmätaren", vilket säkerställer en direktproduktion för eget bruk, utan skatter eller elöverföringsavgifter.

”Vi på Eurobattery Minerals strävar efter att bedriva ansvarsfull gruvdrift och att bidra till en hållbar framtid”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. "Detta partnerskap med Okun Energia Oy är ett viktigt steg mot att uppnå koldioxidfri produktion av kritiska råvaror, något som ligger i linje med våra mål om ansvarsfull gruvdrift och främjande av den gröna omställningen”.

Nyckelfaktorerna i viljeförklaringen inkluderar främjandet av koldioxidfri produktion av kritiska råvaror samt att förbättra relationen med det omgivande samhället, så kallad Social License to Operate (SLO). Målet är att skapa ett ramverk för långsiktiga samarbetsaktiviteter på lokal nivå som gynnar båda parter och även lokalsamhället. Hautalampiprojektet för batterimineraler ligger i en klassisk gruvort där det finns stort lokalt stöd för gruvverksamhet. Kommunen har utvecklats från en gruvstad till ett industricentrum och det finns stora förväntningar på att gruvan ska öppna. Projektet förväntas skapa arbetstillfällen på orten och samhället arbetar för att projektet ska bli verklighet. Outokumpu kommun stödjer projektet helhjärtat.

”Solenergi är en viktig del av den gröna omställningen; i grund och botten är vår roll att stödja Outokumpus hållbara utveckling genom att implementera projekt som detta,” säger Tero Mäntylä, VD för Okun Energia Oy.

Eurobattery Minerals eftersträvar att bedriva ansvarsfull och modern gruvdrift genom att utnyttja den allra senaste tekniken. Gruvbranschen har en strategisk roll i övergången till en digitaliserad och koldioxidfri ekonomi, i linje med EU:s Agenda 2030 och 55 %-paketet.

Undertecknandet av denna viljeförklaring är en viktig händelse i vår resa mot ansvarsfull gruvdrift och koldioxidfri produktion. Eurobattery Minerals ser fram emot att föra ett nära samarbete med Okun Energia Oy, kommunen och människorna på orten för att denna vision ska bli verklighet och för att leverera ansvarsfullt utvunna mineraler från Europa för Europa.

Stockholm, 13 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA.

Eurobattery Minerals tillkännager att man kommer att ansöka om att bolagets finska Hautalampiprojekt ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA. Denna förordning har nyligen godtagits av Europeiska unionen. Detta initiativ syftar till att bidra till EU:s mål att säkerställa tillgång till en säker, diversifierad, överkomlig och hållbar försörjning av kritiska råvaror som är nödvändiga för strategiska tillämpningar inom olika sektorer, inklusive branschen för nettonollutsläpp, den digitala sektorn samt luftfarts- och försvarsindustrin. Detta är ett öppet förfarande från Europeiska kommissionens generaldirektorat (DG GROW) för att stödja strategiska projekt inom ramen för CRMA (Critical Raw Materials Act) och initiativet har en stark koppling till de referenspunkter som satts upp vad gäller målen för EU 2030, för ett hållbart Europa innan detta år.

Ett erkännande som strategiskt projekt skulle ha flera fördelar, bland annat en effektivare och mer förutsägbar process för tillståndsansökningar och hjälp med att få tillgång till finansiering.

“Eurobattery Minerals har som syfte att stödja EU:s ansträngningar för att säkra tillgången på kritiska råvaror. Vårt projekt har inte bara som syfte att bidra till EU:s strategiska mål utan också att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att på så vis generera positiva effekter för lokala samhällen och ekonomier. Denna första öppna upphandling för att bli ett strategiskt projekt är en fantastisk möjlighet för oss och öppnar också dörren för framtida subventioner inom ramen för CRMA”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om det öppna förfarandet för strategiska projekt inom ramen för CRMA
Enligt CRMA anses strategiska projekt vara nyckelinstrument för att trygga EU:s försörjning av 17 strategiska råvaror som anges i bilaga I denna EU-förordning. Dessa material inkluderar vitala mineraler som kobolt, nickel, koppar, volfram och andra råvaror som är avgörande för modern teknik och dagens industrier. DG GROW har som mål på att ta beslut om och publicera en första grupp av strategiska projekt beslutade i slutet av detta år. CRM-rådets möte för att kungöra det första öppna förfarandet och börja ta emot ansökningar kommer att äga rum efter att CRMA-förordningen har trätt i kraft den 23 maj. Information om detta gavs av GD GROW vid informationsdagen för potentiella sökande som hölls den 30 april. En tidsplan för strategiska projekt har satts upp och dessa är några av de viktigaste punkterna:

Flera bedömningskriterier kommer att tillämpas för de strategiska projekten, bland annat att projektet ska bidra till att trygga EU:s försörjning av kritiska råvaror på ett meningsfullt sätt, projektets tekniska genomförbarhet samt att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt och ha en positiv inverkan på miljön och samhällena i projektets närhet. För projekt som bedrivs inom EU får det inte bara ge fördelar i det aktuella landet utan måste ge positiva effekter i flera länder. Under bedömningsförfarandet utvärderas varje ansökan av minst fyra individuella experter som kommer att bedöma fyra aspekter: tekniska och finansiella aspekter, UNFC-klassificering samt ESG-aspekter.

Eurobattery Minerals initiativ för att Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt
Eurobattery Minerals Hautalampiprojekt ligger i linje med EU:s mål och har som syfte att:

”Institutionellt stöd från EU är viktigt och om tillståndsförfarandena skulle gå fortare och bli mer förutsägbart för strategiska projekt skulle det givetvis vara goda nyheter för oss. Naturligtvis skulle möjligheten till tillgång till finansiering och subventioner också vara väldigt positivt så vi kommer att lägga ner ett hårt arbete för att presentera en bra ansökan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En kort resumé om batterimineralprojektet Hautalampi
Vårt finska projekt har en färdig preliminär lönsamhetsstudie från mars 2023 och Hautalampis malmreserver och mineralresursreserver har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för resurser (UNFC). Gruvtillståndet för Hautalampi (K7802) registrerades i juni 2023 och ansökan om miljötillstånd lämnades in till de finska myndigheterna i slutet av april 2024. Mer information om Hautalampiprojektet finns på vår webbplats: https://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.

Stockholm, 29 april 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi har lämnats in till Regionförvaltningsverket i Finland (Aluehallintovirasto, förkortat AVI).

“Det faktum att vi nu har skickat in miljötillståndsansökan är en mycket viktig milstolpe för Eurobattery Minerals och vi har nu tagit ett stort kliv mot att kunna starta vår gruvverksamhet i Finland”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Roberto García Martínez fortsätter:
”Från tidigare analyser vet vi att de ekonomiska utsikterna för kobolt-, nickel- och koppargruvan är goda. Utöver de ekonomiska aspekterna är den finska gruvan också en mycket bra möjlighet att öka Europas självförsörjning vad gäller ansvarsfullt utvunna batterimineraler”.

Ansökan täcker alla aspekter som krävs för att öppna gruvan och starta gruvdriften
Miljötillståndsansökan för Hautalampiprojektet täcker alla viktiga aspekter för en fullt operativ gruva. Detta inkluderar till exempel underjordsbrytning av malm och gråberg, krossning av malm och användning av gråberg för bygg- och anläggningssektorn. Dessutom täcker ansökan framställningen av metallkoncentrat, behandling av utsläpp, hantering av gruvavfall samt genomförandet av återfyllning i gruvan och deponering av utvinningsavfall i områden avsedda för detta. Ansökan täcker även aspekter som regleras av den finska miljöskyddslagen (Ympäristönsuojelulaki 527/2014).

”Vi ser fram emot ett nära samarbete med de finska myndigheterna för att garantera en smidig och snabb process för vår miljötillståndsansökan och vi förväntar oss ett positivt utfall. Parallellt med denna process fortsätter vi diskussionerna och framtagandet av offtake-avtal som är relaterade till arbetet med lönsamhetsstudien”, säger Roberto García Martínez.

Medan företaget väntar på resultat av miljötillståndsansökan kommer Eurobattery Minerals att fortsätta att arbeta enligt företagets planer. Dessa planer innefattar slutförandet av förvärvet av FinnCobalt Oy till 100 % samt att fortsätta med det detaljerade konstruktionsarbetet inför kommande faser. Företaget kommer också att fortsätta diskussionerna för framtagandet av offtake- och utrustningsavtal som är en del av förberedelsearbetet kopplat till lönsamhetsstudien.

Information om batterimineralprojektet Hautalampi
Hautalampiprojektet ligger 35 mil från Helsingfors, i den välkända gruvregionen Outokumpu. Hautalampiprojektet ligger i samma region som den välbekanta Kerettigruvan där cirka 28,5 miljoner ton kopparmalm bröts mellan 1912–1989. Projektet består av en gruvkoncession som omfattar 277 hektar med exponering mot kobolt, nickel och koppar.

Kommunen Outokumpu har utvecklats från en gruvstad till ett industricentrum. Därför är detta en utmärkt region för att bedriva gruvverksamhet, med ett starkt lokalt stöd för gruvdrift.

Hautalampiprojektet är idealiskt placerat för att förse den växande marknaden för tillverkning av elbilar i norra Europa med batterimineraler. Och det finns starka tekniska fundament för bearbetning och produktion av kommersiellt gångbara halter av Co-Ni och Cu.

De operativa målen för verksamheten, enligt vad som anges i den preliminära lönsamhetsstudien från mars 2023, anger att Eurobattery Minerals kommer att producera cirka 500 000 ton malm per år, med en förväntat gruvdrift på över 12 år. De totala investeringarna i anläggningstillgångar beräknas till 65 miljoner euro och återbetalningstiden är 4,6 år. Gruvprojektet förväntas ha en produktion på 5 000 ton kopparkoncentrat Cu 25 % per år och 21 000 ton Ni/Co-koncentrat (Ni 7 % / Co 1,9 %) per år.

Stockholm, 18 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag positiva resultat från undersökningar om berggrunden vid bolagets finska batterimineralprojekt Hautalampi. Undersökningarna visar att förhållandena i berggrunden är idealiska för framtida gruvdrift.

Undersökningarna har genomförts som en viktig och standardiserad del av miljötillståndsansökan. De har genomförts för att fastställa eventuella risker kopplade till det grundvatten som finns i förkastningar eller så kallade skjuvzoner, vilket skulle kunna ha ett olämpligt flöde inom gruvområdet. Med analysen klar kan slutsatsen dras att skjuvzonerna följer berggrundens geologi och inga större, dominanta skjuvzoner hittades. Detta pekar på att berggrundsförhållandena i Hautalampiprojektet är gynnsamma för gruvdrift. 

“Eftersom Hautalampiprojektet ligger i ett gammal gruvområde så visste vi redan att geologin skulle vara lämplig för fortsatt gruvdrift. Mot bakgrund av det bekräftar dessa geofysiska undersökningar att Hautalampiprojektet har alla förutsättningar att bli en viktig källa för ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Med testresultaten i hand fortsätter vi med miljötillståndsansökan enligt planerna”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) VD, Roberto García Martínez, presenterade Bolaget på en investerarträff igår, den 15 januari 2024. En inspelning från investerarmötet finns tillgänglig på Financial Hearings webcast: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024.

Under investerarträffen presenterades bland annat en statusuppdatering avseende utvecklingen i våra gruvprojekt för batterimineraler i finska Hautalampi och i spanska Corcel. Ett urval av informationen sammanfattas nedan.

Under 2023 har Eurobattery utökat sin andel i FinnCobalt Oy och Hautalampi-projektet till 70 procent, och uppnått flera viktiga milstolpar i projektet, däribland offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie, uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt, registreringen av Hautalampi gruvrätt, samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Under 2024 avser Bolaget accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie.

I det spanska Corcel-projektet inväntar Bolaget fortsatt ett positivt beslut från energi- och gruvmyndigheten i Galicien. Eurobattery har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2022, lämnat in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd och kommer att återuppta utvecklingsarbetet i Corcel när detta är möjligt. Sedan EU-parlamentet den 12 december 2023 röstat ja till ett lagförslag enligt lagen om kritiska råvaror (Eng: Critical Raw Materials Act, CRMA), vilket bland annat innefattar att tillståndsprocessen för en gruva väsentligt snabbas upp och minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030, har Bolaget förhoppningen att tillståndsprocessen i Corcel kommer att underlättas inom en snar framtid.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar att man inleder processdesign för anrikningsverket vid batterimineralprojektet i Hautalampi. Eurobattery Minerals är majoritetsägare i Hautalampiprojektet.

”Jag är väldigt nöjd över att se framstegen vid vårt batterimineralsprojekt i Finland. Förutom att färdigställa miljötillståndsprocessen under Q1-2024, är utvecklingen av anrikningsverket en mycket viktig del av vårt arbete för att kunna tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från vår finska gruva och därmed göra Europa mindre beroende av konfliktmineraler”, säger Roberto García Martínez, vd på Eurobattery Minerals.

Anrikningsverket för förädling kommer att bestå av ett system med krossverk (krossning och malning), produktion av kopparkoncentrat via flotation, produktion av nickel-kobolt-koncentrat via flotation, eliminering av svavel samt hantering av anrikningsavfall. Anrikningsverket i Hautalampi är utformat för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 %-koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Anläggningen är dimensionerad för 500 000 ton per år.

Ta gärna del av denna video för att få en visuell överblick över batterimineralprojekt i Hautalampi och anrikningsverket:

LÄNK TILL VIDEO OM HAUTALAMPI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) beslutade den 22 november 2023 om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds idag och löper till och med den 22 januari 2024. Med anledning av ovan bjuder Bolaget in till en digital investerarträff den 15 januari 2024 där Bolagets VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Eurobattery och svara på frågor.

Bolaget bjuder in till investerarträff
Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00 CET. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telekonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001875. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen med möjlighet att ställa frågor.

Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Villkoren i korthet

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns i Bolagets EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 3 januari 2024. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/, under teckningsperioden.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den kallelse till Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma den 27 december 2023, som publicerades den 24 november 2023, meddelades att Bolagets aktieägare Johan Jonsson (”Aktieägaren”) föreslår att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att Aktieägaren vidare föreslår nyval av en fjärde styrelseledamot. Aktieägaren har idag meddelat sitt förslag att utse Eckhard Cordes som ny styrelseledamot i Eurobattery.

Eckhard Cordes, född 1950, är en välrenommerad företagsledare i Europa med gedigen erfarenhet inom fordonsindustrin. Han innehar en doktorsexamen inom ekonomi från Hamburgs universitet. Tidigare positioner innefattar en rad ledande befattningar, såsom koncernchef för Mercedes Car Group och medlem i Daimlers ledningsgrupp samt styrelseledamot för SKF, Rheinmetall, och Volvo AB. Han är idag Partner hos Cevian Capital och EMERAM Capital Partners samt styrelseordförande i Bilfinger SE.

För närvarande innehar Eckhard Cordes 460 000 aktier i Bolaget. Eckhard Cordes bedöms enligt styrelsen vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.