bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 1 juli 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), slutförde idag köpet av 40 procent av FinnCobalt Oy, bolaget som äger marken och alla gruvrättigheter för det finska nickel-kobolt-kopparprojektet Hautalampi. Som en del av köpet genomförde Eurobattery Minerals styrelse idag en riktad emission av 802 734 aktier till ett totalt värde av 1 000 002 euro. Utöver detta betalades 250 000 euro kontant till de tre nuvarande ägarna av FinnCobalt. Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva 100 % av aktierna i FinnCobalt senast 2024.

”Affären är ett viktigt steg där vår avsikt är att överta 100-procent av det lovande batterimineralprojektet i Hautalampi, en målsättning vi tillkännagav 2020. Vid sidan av projektets finansiella aspekter gör vi hela tiden viktiga framsteg i arbetet med att etablera en batterimineralgruva i Finland för att förse Europa med ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Finansiella detaljer

För att slutföra köpet av den 40-procentiga andelen i FinnCobalt Oy fullföljde Eurobattery Minerals styrelse idag förvärvskontraktet genom att betala totalt 250 000 euro kontant till de tre grundarna av FinnCobalt. Vidare genomförde bolaget en riktad emission av 802 734 aktier till ett sammanlagt värde av 1 000 002 euro till FinnCobalts tre grundare, motsvarande 333 334 euro vardera. Villkoren för den affär som slutfördes idag är i linje med de finansiella detaljerna för förvärvet som man kom överens om i maj 2020. Efter den riktade emissionen kommer Eurobattery Minerals totala antal aktier att öka från 15 719 503 till 16 522 237 och aktiekapitalet kommer att öka från 15 719 503 sek (1 465 004 euro) till 16 522 237 sek (1 539 817 euro).

Om Hautalampiprojektet

Hautalampiprojektet ligger i samma område som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu). Cirka 28,5Mt @ 3,8% Cu utvanns vid gruvan mellan åren 1912 och 1989. Hautalampi malmkropp ligger parallellt och ovanför den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig infrastruktur ovan och under mark, inklusive en högspänningsledning, betongfundament och vägar är viktiga fördelar i projektet. Cirka 10–15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 26 000 meter kärnborrning och en nerfartsramp samt ytterligare 2100 meter underjordiska arbeten, mineralresurs- och mineralreservberäkningar, flera studier av mineralutvinning och en lönsamhetsstudie. De tidigare investeringarna gör det möjligt för FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals att snabbt driva projektet framåt.

Hietajärvi och Varislahti ger ökad potential till batterimineralprojektet i Hautalampi

Gruvprojektet Hautalampi ligger i det historiska gruvområdet Outokumpu i östra Finland. Genom förvärvet har Eurobattery Minerals även erhållit ytterligare två reservationer för prospektering för de mycket malmpotenta prospekteringsområdena i Hietajärvi och Varislahti. Båda områdena ligger i nära anslutning till Hautalampiprojektet och båda har visat sig innehålla liknande bergformationer som i Hautalampi, innehållande nickel, koppar och kobolt.

Omvandlingen från sek till euro gjordes den 30 juni 2022: 1 sek = 0,09320 euro, 1 euro = 10,73 sek.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se

Stockholm, 22 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), höll idag årsstämma. Vid årsstämman fattades huvudsakligen följande beslut:

Balansräkningar och resultat

Årsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Henrik Johannesson.

Omvalde årsstämman Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 80 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 250 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakt Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 15 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), har nu fått ta del av den oberoende tekniska rapporten, NI 43-101, för sitt spanska Ni-Co-Cu-projekt Corcel. Med en nickelhalt på 0,23 % kan Eurobattery Minerals i framtiden producera mineraler för några miljoner batterier för bilar med en kapacitet på 60kWh enbart från Castriz-fyndigheten.

Huvudpunkter

”Vi är mycket glada över att äntligen kunde slutföra och publicera rapporten. Vi kan nu tydligt se att vi med bara en tiondel av hela volymen av Corcel-fyndigheten kommer att kunna bryta nickel för cirka en halv miljon bilbatterier”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Om den tekniska rapporten

Rapporten har upprättats i enlighet med upplysnings- och rapporteringskraven som anges i Canadian Securities Administrators’ National Instrument 43-101 (“NI 43-101”), Companion Policy 43-101CP och Form 43-101F1, samt med CIM (Canadian Institute of Mining) Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves som antogs av CIM Council i maj 2014, och CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines som utarbetades av CIM MRMR-kommittén i november 2019.

Inledningsvis gjordes en sammanställning av alla historiska data samt data från 2019 och 2021 års kampanjer. Dessutom gjordes ett besök i arbetsområdet för att verifiera arbetsrutinerna. Enligt den tekniska rapporten så följer arbetsrutinerna fastställda standarder och krav samtidigt som den höga kompetensen hos Corcel Minerals tekniska personal är uppenbar.

Med de insamlade uppgifterna har en modell av Castrizområdets mineraltillgångar utvecklats med hjälp av en tredimensionell s.k. ”Block Model” med en blockstorlek på 125 kubikmeter framtagen med programvaran Datamine Studio RM.

När en modell av den mineraliserade zonen tagits fram, gjordes mineralutvärderingar för olika Ni-kvaliteter.

Enligt tonnage-grade-tabellen för de olika Ni-kvaliteter som ingår i den tekniska rapporten och som visas i grafen bild 2 (se bilaga) framgår att endast med den borrkampanj som genomfördes under år 2021 (vilket är det område som utvärderas i den tekniska rapporten), i Corcelprojektet, så har det utvärderats: 5 595 580 ton med 0,23% Ni-kvalitet (Ni-grad 0,16%).

Som anges i den tekniska rapporten är det nuvarande målområdet litet men öppet med god potential att påvisa ytterligare Ni-resurser. Flera av de geokemiska nickelanomalierna har inte testats och ytterligare mineraltillgångar kan tillkomma i dessa områden.

Rapporten kan laddas ner på följande länk.

Alla tabeller och bilder kan ses i bilagan till releasen (se nedan).

Kvalificerade personer (Qualified persons)

Den tekniska rapporten utarbetades av Alan C. Noble, P.E. vid Ore Reserves Engineering, Lakewood, CO, USA och av Monica Barrero Bouza, EurGeol. Mr. Noble är en kvalificerad person för resursuppskattningar med en B.S. Examen i gruvteknik från Colorado School of Mines, professionell ingenjör i delstaten Colorado, USA och med över 50 års erfarenhet av resursuppskattning på över 156 mineralfyndigheter över hela världen. Mr. Noble är oberoende av Corcel Minerals och använder sig av kriterierna från NI 43‐101. Ms. Barrero Bouza är en kvalificerad person med i grunden en B.S. Examen i geologi från University of Oviedo (Spanien) och är medlem av den officiella sammanslutningen för professionella geologer i Spanien (ICOG), även registrerad som European Geologist och med 25 års mångsidig erfarenhet inom geologin för ädel- och basmetallprojekt. Ms. Barrero Bouza är oberoende av Corcel Minerals och använder sig av kriterierna från NI 43‐101.

Arbetena som utfördes under år 2021 i Corcelprojektet leddes och övervakades av Felipe Antonio Casillas Castañón, geolog och medlem nr 7572 i den officiella sammanslutningen för geologer i Spanien och innehar European Geologist nr 1816 med mer än 40 års erfarenhet av undersökning av metallfyndigheter. Felipe har även examen i gruvteknik och geologisk teknik. Hans omfattande erfarenhet inkluderar upptäckten av två wolframfyndigheter, en Pb-Zn-fyndighet och en antimonfyndighet, alla i nordvästra Spanien. Felipe har tidigare lett de geokemiska och geofysiska prospekteringskampanjerna för Corcelprojektet år 2019.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB för offentliggörande den 15 juni 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 31 maj 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), tillkännagav idag köpet av en 40-procentig andel i FinnCobalt Oy, bolaget som äger marken och alla gruvrättigheter för det finska nickel-kobolt-kopparprojektet Hautalampi. Det är första gången Eurobattery Minerals utnyttjar sin option att stegvis förvärva 100 % av aktierna i FinnCobalt Oy. Förvärvet har stor betydelse för utvecklingen av företaget och för att nå dess mål att etablera en gruva för batterimineraler, följt av produktion och försäljning av kritiska batterimineraler med start 2023. Som meddelades för cirka två år sedan planerar Eurobattery Minerals att förvärva 100 % av aktierna i FinnCobalt senast 2024.

”Jag är stolt och glad över att dela nyheten om vårt första steg för att nå vårt mål att förvärva 100 % av batterimineralsprojektet i Hautalampi. Idag är vi ett stort steg närmare vårt mål att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa till den europeiska fordons- och energimarknaden”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Finansiella detaljer om förvärvet

Styrelsen för Eurobattery Minerals har informerat grundarna av FinnCobalt Oy att de kommer att utnyttja den första optionen till det kontrakt som trädde i kraft den 27 maj 2020. Det innebär att Eurobattery Minerals inom de närmaste 60 dagarna, och innan den 27 juli 2022, skulle verkställa denna option genom att betala in motsvarande 250 000 euro i kontanter enligt avtalet och teckna aktier i Eurobattery Minerals till ett värde av 1 000 000 euro till de tre grundarna. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt.

Hautalampigruvan kommer att dra nytta av befintlig infrastruktur

Hautalampiprojektet ligger i samma område som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu). Cirka 28,5Mt @ 3,8% Cu utvanns vid gruvan mellan åren 1912 och 1989. Hautalampis malmkropp ligger parallellt och ovanför den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig infrastruktur ovan och under mark, inklusive en högspänningsledning, betongfundament och vägar är viktiga fördelar i projektet. Cirka 10–15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 26 000 meter kärnborrning och en nerfartsramp samt ytterligare 2100 meter underjordiska arbeten, mineralresurs- och mineralreservberäkningar, flera studier av mineralutvinning och en lönsamhetsstudie. De tidigare investeringarna gör det möjligt för FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals att snabbt driva projektet framåt.

Förvärv öppnar för ytterligare potential

Gruvprojektet Hautalampi ligger i det historiska gruvområdet Outokumpu i östra Finland (se bild 1 i bilagan till detta pressmeddelande). Genom förvärvet har Eurobattery Minerals även erhållit ytterligare två reservationer för prospektering för de mycket malmpotenta prospekteringsområdena i Hietajärvi och Varislahti (se bild 2 i bilagan till detta pressmeddelande). Båda områdena ligger i nära anslutning till Hautalampiprojektet och båda har visat sig innehålla liknande bergformationer som i Hautalampi, innehållande nickel, koppar och kobolt.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

 Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni 2022 kl 11.30 i Bird & Birds lokaler på Norrlandsgatan 15, 10 tr, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 14 juni 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 16 juni 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna och samt föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår omval av Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez som styrelseledamöter samt omval av Henrik Johannesson som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com.

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår vidare omval av Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 719 503. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Roberto Garcia Martinez, VD 

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Stockholm i maj 2022

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen 

Stockholm, 20 maj 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), offentliggör idag sin rapport för det frsta kvartalet 2022.

”Vi är stolta och glada över det på alla sätt starkaste kvartalet för företaget någonsin. Uppbackad av vår riktade emission av konvertibler fick vi 18 miljoner kronor direkt i början av årets andra kvartal. Vi kommer att använda denna finansiering för att förvärva ytterligare aktier i FinnCobalt Oy, den nuvarande ägaren av Hautalampigruvan, och för andra potentiellt värdeskapande investeringar och projekt. Vi har lagt grunden för den första mineralförsäljningen 2023. Ingenting kan hindra oss från att uppnå det”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operationella höjdpunkter första kvartalet 2022

Nyckeltal kvartal 1 2022

Väsentliga händelser efter perioden

Detaljerad finansiell information

Eurobattery Minerals rapport för det första kvartalet 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företaget webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, kallas till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl 11.30 i Bird & Birds lokaler på Norrlandsgatan 15, 10 tr, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 30 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 1 juni 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna och samt föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår omval av Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez som styrelseledamöter samt omval av Henrik Johannesson som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com.

Aktieägare företrädande 300 000 aktier föreslår vidare omval av Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 719 503. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILda MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLINGEN KONTAKTA:

Roberto Garcia Martinez, VD 

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Stockholm i maj 2022

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (”Eurobattery” eller ”Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”). Bolaget tillförs ett nominellt belopp om 18,0 MSEK före emissions- och upplåningskostnader för att finansiera ytterligare förvärv av andelar i FinnCobalt Oyj (”FinnCobalt”), i linje med befintligt avtal och finansiera ytterligare värdeskapande investeringar, samt erhålla en större flexibilitet i att förvärva andra projekt eller delar av dessa.

Bakgrund och motiv

Eurobattery har idag sju undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller i Sverige, Corcel-projektet som ligger i La Coruña, Bibi-projektet i Ourense, Galicien, nordvästra Spanien samt Hautalampi-projektet i östra Finland genom den stegvisa möjligheten att förvärva 100 procent av FinnCobalt (tidigare Vulcan Hautalampi Oy).

Under 2021 och 2022 har Eurobattery genomfört borrningskampanjer i Hautalampi-projektet som möjliggör att Bolaget nu kan förvärva 40 procent av FinnCobalt. Konvertibelemissionen möjliggör ytterligare en upptrappning av framförallt Hautalampi-projektet genom ytterligare värdeskapande investeringar. Dessa investeringar resulterar i att en större andel av FinnCobalt kommer kunna förvärvas framöver. Under 2023 avser Eurobattery ha investerat i Hautalampi-projektet till den grad att 100 procents ägande av FinnCobalt kan uppnås.

Emissionslikviden från Konvertibelemissionen ger även en större flexibilitet och förhandlingskraft i andra projekt som ligger till grund för Bolagets framtida tillväxt. Nettolikviden avses användas till följande ändamål:

Konvertibelemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning för att möjliggöra investeringar för fortsatt tillväxt. Villkoren för konvertibeln, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig. Konvertibelemissionen uppgår till 18,0 MSEK före emissions- och upplåningskostnader enligt villkoren nedan:

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i Konvertibelemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

press@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

VIKTIG INFORMATION

OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I EUROBATTERY MINERALS I NÅGON JURISDIKTION.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN SÅDAN REGISTRERING. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE ÄR TILLÅTEN, ELLER DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

Stockholm, 31 mars 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler offentliggör idag de första resultaten från borrkampanjens fas 2, som avslutats vid FinnCobalt Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland. Ett projekt som Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva till 100 %.

Resultaten indikerar en förbindelse och utvidgning av mineralresurspotentialen mellan de tidigare fastställda Hautalampi- och Mökkivaara-resurserna, vilket gör den planerade framtida gruvdriften mer effektiv och ekonomisk. Fullständiga resultat (ursprungligen planerade till Q1 2022) är försenade på grund av Covid-19 relaterade problem vid ALS-laboratoriet i Irland. Resultat och en uppdatering av mineraltillgången i enlighet med JORC-koden förväntas nu färdigställas under Q2.

Viktiga punkter

”Utifrån vad vi vet hittills har borrningarna bekräftat vårt antagande om förbindelsen mellan Hautalampis och Mökkivaaras resursområden. Det betyder att vi med största sannolikhet har ett cirka 2,5 km sammanhängande mineralresursområde. Detta kommer att medföra att den framtida gruvverksamheten blir mer effektiv och ekonomisk. Vi är givetvis mycket angelägna om att få resterande resultat så fort som möjligt och därmed besvärade över förseningen från ALS-laboratoriet i Irland, som skett på grund av omständigheter utom vår kontroll”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Ytterligare information

FinnCobalt Oy inledde den nya borrkampanjen (fas 2) i mitten av oktober 2021 inom utvecklingsområdet för gruvprojektet i Hautalampi. Kampanjen omfattade det tidigare icke-borrade området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra utsträckningen av projektet, känd som Mökkivaarafyndigheten, och syftade till att verifiera mineralresurserna mellan dessa redan kända fyndigheter.

Målen för fas 2-borrkampanjen var:

Fas 2-borrkampanjen avslutades i slutet av 2021. Totalt färdigställdes 45 borrhål omfattande totalt 4606 borrmeter. Mer än 1600 prover kommer att lämnas in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu och Irland.

De första analysresultaten och visuella observationer indikerar starkt att Hautalampis och Mökkivaaras mineralresurser är sammankopplade med varandra. Analysresultat från de första 18 borrhålen är:

b82b5d5a455c2ff7_800x800ar

Den verkliga bredden på sektionerna uppskattas till huvudsakligen 80 – 90 procent och minst 75 procent av sektionen. I HA21-125 och HA21-126 beräknas den verkliga bredden vara lägre än i andra hål på grund av snedborrning mot strykningsriktningen. All kärnförlust tilldelas ett 0-värde. En påfallande kärnförlust inträffade i HA21-120 mellan 64,42 m – 65,62 m, totalt 1,2 m.

NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq beräknas med USD-priser på nickel 17 500 USD/t, koppar 7 500 USD/t och kobolt 45 000 USD/t. Inga metallurgiska eller återvinningsfaktorer har antagits i detta tidiga skede av projektet. NiEq-gradsberäkning = NiEq = Ni% + (Co%*45000 + Cu%*7500)/17500.

Diagram Description automatically generated

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC)

Borrkärnan karteras (loggas) och provtas i en kvalitetssäkrad anläggning för borrkärneförvaring i Outokumpu, Finland. Kärnproverna skickades till ALS Laboratories i Outokumpu, Finland för halvering av kärnan med en diamantsåg och för provberedning. Från Outokumpu skickades proverna till ALS Laboratories i Irland för analyser med syrauppslutning och smälta av flera element, inklusive kobolt, nickel och koppar. Baserat på tidigare studier ligger halten av silikatnickel i Hautalampis berggrund under 0,03 %. Icke-mineraliserade prover, dubblettprover och standarder har inkluderats i provsatserna, vilket gör det möjligt att offentliggöra analysresultaten. Inga problem med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll (QA/QC) har noterats med de resultat som rapporteras här.

Kvalificerad person (QP)

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har granskats av Dr Hannu Makkonen från Suomen Malmitutkimus Oy. Han har över 40 års erfarenhet av mineralprospektering i Finland, och innehar titeln europageolog (EurGeol). Dr Makkonen är en kompetent/kvalificerad person enligt PERC Reporting Standard 2021, JORC Code, 2012 Edition och National Instrument 43-101 – standarder för rapportering av mineralprojekt. Dr Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm, 29 mars 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar att ytterligare analysresultat har mottagits från de borrhål som gjordes under 2021 års borrningskampanj inom bolagets spanska Corcelprojekt, vilka inleddes i juni 2021 och slutfördes enligt budget i december 2021. På grund av Covid-19 är leveranserna av nödvändig information från ALS-labbet försenade. Resultaten behövs för att en kvalificerad person (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade certifieringen av resursen enligt klassifikationsstandarden NI 43–101. Informationen väntas nu inkomma under andra kvartalet 2022.

– Med 70 % av analyserna presenterade så kan jag försäkra att resultaten är lika tillfredsställande som vi tidigare meddelat. Vi väntar nu med spänning på att få den ackrediterade resurscertifieringen som gör det möjligt för oss att planera nästa steg för vårt nickelprojekt i hjärtat av Europa. Den tragiska utvecklingen i vår region har ännu en gång understrukit vikten av vårt behov av europeisk självförsörjning för dessa kritiska batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under 2021 har totalt 7 diamantborrhål färdigställts med en total borrad längd på 1134 meter. Arbetet har fokuserats på ”West Anomaly” där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade markanomalier med upp till 0,33% Ni, vilka sammanföll med förhöjda magnetiska gensvar hos underliggande bergarter. DDH COR003 (19DD0001) bekräftade källan till anomalin i detta område med medelvärden inom ett avsnitt på 69 m med @ 0,30 % Ni, 0,038 % Cu och 0,01 % Co från 78 m djup, inklusive en sektion på 21 m med @ 0,345 % Ni, 0,045 % Cu och 0,011 % Co från 78 m djup.

Hittills har resultat från fem undersökningar inkommit (borrhålen COR005, COR006, COR007, COR008 och COR011) och resultaten från de två sista (COR009 och COR010) förväntas inkomma i slutet av mars, enligt prognoser från ALS-laboratorium i Irland dit proverna skickats.

Behandlingstiderna vid laboratoriet har visat sig vara längre än normalt på grund av oförutsedda omständigheter förorsakade av Covid-19-pandemin i början av 2022. 

– Vårt laboratorium i Irland befann sig i en kritisk situation under de första veckorna av januari med ökade handläggningstider. Vår personalstyrka reducerades avsevärt på grund av den stadiga ökningen av positiva Covid-19 fall med isolering som följd, säger David Risueño Romero, Operation Manager på ALS Global.

På grund av förseningar till följd av Covid-19 vid ALS-labbet i Irland har labbet inte kunnat slutföra de nödvändiga analyserna som behövs för att den kvalificerade personen (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade resurscertifieringen i en teknisk rapport enligt NI 43–101. Detta var ursprungligen planerat till första kvartalet 2022 men väntas nu ske under andra kvartalet 2022.

Nästa steg

Med resultat från 70 % av de prover som tagits från borrhålen, så är resultaten mycket tillfredsställande. Företaget väntar nu på att få resterande resultat för att kunna utvärdera den verkliga potentialen för det undersökta området och få en ackrediterad resurscertifiering (Ni 43–101) under andra kvartalet 2022.

Se bilaga för ytterligare information: Appendix to press release 29th of March 2022 – Additional detailed summary of the drilling results in Corcel.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.