Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisar idag resultaten från mineraltester inom nickel-kobolt-koppar fyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien, utförda av SGS laboratorium i Kanada. I det större Corcel-projektet är Castriz ett av tre huvudprogram tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

Sju prover från fyra diamantborrhål som slutfördes 2019 skickades till SGS Lakefield i Kanada för mineralidentifiering och karakterisering med hjälp av QEMSCAN (Kvantitativ utvärdering av material med skanning elektronmikroskopi), kemisk analys och EPMA (mikrosondanalys). Huvuddelen av proverna valdes från de mest mineraliserade avsnitten med nickelsulfid, tidigare bekräftade genom geokemiska analyser (Fig. 1)[1][2]. Syftet med studien var att bestämma mineralhalter och analysera utvinningsegenskaper hos sulfidmineraler och gråberg till stöd för framtida mineraltester.– Vi är glada över resultaten från mineraltesterna, som bekräftar förekomsten av högvärdiga nickelsulfidmineraler som den främsta tillgången i Castrizfyndigheten. Vårt fokus kommer nu att riktas mot att identifiera sätt att maximera värdet av tillgången genom att kartlägga potentiella massiva sulfidzoner och undersöka det optimala alternativet för mineralbearbetning för att utvinna sulfiderna. Corcel-projektet utgör en viktig del i vår projektportfölj och vi hoppas kunna identifiera ytterligare värdefulla ämnen inom detta projekt i framtiden, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

bbb93a123bf56f26_800x800ar

Figur 1. Plankarta över Castriz-fyndigheten som visar områden med högsta prioritet för vidare utredning (blå rutor). Borrhålsintervallen visar resultat från nickel-i-sulfidanalyserna.

Projektet

Prover som lämnats in för analys hämtades från mineraliserade intervall från de ”norra” och ”västra” anomalierna (Fig. 1). Mineralstudierna visade att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit ([Fe, Ni] 9S8) med mindre förekomster av millerit (NiS) och violarit (Fe2 + Ni3 + 2S4). Silikatmineraler, järnoxider och krom innehåller relativt låga koncentrationer av nickel. De viktigaste silikatmineralerna omfattar serpentin, pyroxen, amfibol och klorit. Företaget är glada över att nickelkoncentrationerna i silikatmineralen är låga eftersom nickel i dessa mineral är eldfast och fysiskt inte utvinningsbar. Dessutom gläder sig företaget över att det huvudsakliga Ni-bärande sulfidmineralet är pentlandit eftersom det möjliggör en mineralutvinning med vedertagna processer, såsom skumflotation. Hittilldags framkomna egenskaper av nickel- och kopparmineralen indikerar att utvinningen sannolikt kommer att förbättras med minskande partikelstorlek vid malningen av materialet. Ytterligare experimentella studier krävs för att vidare klarlägga viktiga parametrar för mineralutvinningen.

Nästa steg

Företaget stärks av de senaste bevisen om förekomsten av nickelsulfider vid Castriz, vilket ytterligare bekräftar projektområdets bredare prospekteringspotential. BAT utvärderar de senaste resultaten från mineralanalyserna i förhållande till potentiella ekonomiska konsekvenser och utvecklingsscenarier. Både ”bulk-tonnage” (låg kvalitet, mycket bergmassa) och selektiv brytning (hög kvalitet, mindre bergmassa) utvärderas.

Företaget samarbetar för närvarande med geofysiska konsulter och entreprenörer för att bedöma alternativa geofysiska metoder, inklusive elektromagnetiska (EM) undersökningar, som förhoppningsvis kommer att påvisa tätare ansamlingar av sulfidmineraler. Sådana metallansamlingar med lägre tonnage kommer sannolikt att ha stort ekonomiskt värde och vara lämpliga för selektiva gruvbrytningsmetoder.

Alla framtida kapitalintensiva arbetsprogram som föreslagits vid Corcel kommer att utvärderas tillsammans med företagets hela projektportfölj. Företaget är fortsatt fokuserat på att utveckla sina kortsiktiga produktionsrelaterade projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se BATs pressmeddelande från den 4 maj “Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid”.

[2] Se BATs pressmeddelande från den 22 juni “Slutgiltiga analyser bekräftar höga nickelsulfidfynd I Corcelprojketet”.

Eurobattery Minerals AB  (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”Företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineral, tillkännager idag de slutliga resultaten av sulfidmineraltester vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien. I det större Corcelprojektet är Castriz en av tre fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello

Huvudpunkter:

Totalt har 129 prover från fyra olika borrhål från Castriz-borrningarna, som genomfördes 2019, analyserades av ALS Global[1] i Perth, Australien. Specifika metoder för att analysera andelen nickel i bergarter med sulfidmineral har använts. Nickelsulfid, även kallad klass 1 nickel, är det mineral som föredras för att producera de mellanliggande produkter som krävs i batteridrivna tillämpningar. De senaste resultaten från de sedan tidigare rapporterade borrsektionerna bekräftar att det mesta av nicklet kommer från ekonomiska sulfidmineral.

– De slutliga analysresultaten bekräftar att Castriz är en betydande nickelsulfidfyndighet. Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift, sa Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Sammanfattning av de slutliga analysresultaten av nickelsulfid

Den analysmetod som används, benämnd ME-ICP09 av ALS Global, är specifikt tillämplig för att bedöma andelen nickelsulfid. I samband med total nickelanalys (ME-ICP61), som visar bergartens totala nickelinnehåll, är det möjligt att bedöma andelen ekonomisk nickelsulfid kontra icke-ekonomiskt nickel bundet till silikatmineral.

De slutliga analysresultaten bekräftar att det mesta av nicklet i de insända proverna är nickel som kommer från ekonomiska sulfidmineraler (tabell 1). Av totalt nickel i de huvudsakligt mineraliserade sektionerna, så kommer 75-85% från sulfidmineral. Företaget gläder sig mycket över den potentiella storleken på den undersökta mineraliseringen, som mäter minst 700 meter i längd och 700 meter i bredd baserad på de begränsade borrningar som hittills genomförts. Viktigt att poängtera är att mineralisering börjar vid markytan och sträcker sig ned till ett djup på över 200 meter, vilket gör malmkroppen potentiellt lämplig för kostnadseffektiv gruvdrift i form av dagbrott.

Tabell 1. Analyser av nickelsulfid från borrningar vid Castrizfyndigheten

Borrhål ID   Från (m) Till (m) Sektion (m) ME-ICP61 ME-ICP09 % Ni-in-
          Total Sulfid sulfid vs
          Ni ppm Ni ppm total Ni
19DD0001   45.00 147.00 102.00 0.28 0.21 75%
  inkl.   78.00   147.00   69.00 0.30 0.23 75%
  inkl.     78.00       99.00     21.00 0.35 0.26 76%
  och     129.00     141.00     12.00 0.48 0.41 85%
  inkl.       132.00       135.00         3.00 0.69 0.64 93%
19DD0002   3.00 114.00 111.00 0.21 0.18 84%
  inkl.   14.50   39.00   24.50 0.30 0.26 86%
  inkl.     14.50     27.00     12.50 0.36 0.31 87%
19DD0003   131.50 206.85 75.35 0.24 0.21 86%
  inkl.   182.50   206.85   24.35 0.34 0.31 89%
  inkl.    191.50     200.50       9.00 0.44 0.40 90%
19DD0004   6.80 35.60 28.80 0.20 0.12 60%
    178.85 251.30 72.45 0.20 0.14 71%

 

Nästa steg

För närvarande analyseras prover vid SGS: s kanadensiska anläggningar för mer detaljerade mineralogistudier och QEMSCAN-analyser för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper för metallutvinning. Resultaten från dessa studier kommer att användas för att utvärdera ekonomin i potentiella utvecklingsscenarier vid Castriz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

 

[1] ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”Företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, offentliggör idag de preliminära resultaten för sulfidmineralanalyser vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien i norra Spanien.  Inom det större Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

Totalt analyserades 11 prover från tre olika borrhål från Castrizborrningen 2019 av ALS Global1 i Perth, Australien, med en metod som används för att analysera andelen nickel i prov med sulfidmineral. Nickelsulfid, även känd som klass1-nickel, är det mest användbara mineralet för produktion av de mellanprodukter som krävs för batteriapplikationer. Resultaten visar att de allra flesta nickelansamlingar som tidigare rapporterats från Castriz kommer från ekonomiskt utvinnbara nickelsulfidmineral.

– Vi är mycket nöjda med de senaste analysresultaten från Castrizfyndigheten. Med dessa resultat kan vi dra slutsatsen att andelen ekonomiska nickelsulfidmineral i marken är hög. Resultaten ger oss en stor tilltro till att kunna förverkliga Corcelprojektets hela potential att leverera batterimineraler, och därigenom vara en stor del av grunden i värdekedjan för batterier i Europa.

Den bifogade rapporten innehåller en detaljerad analys av de senaste analysresultaten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

 

1 ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisade idag de slutliga resultaten från företagets borrningskampanj avseende nickel, kobolt och koppar vid Castrizförekomsten i Galicien i norra Spanien. Inom det större Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

Totalt har 314 prover genomgått kemisk analys inom företagets borrprogram som genomfördes under hösten 2019 och som omfattat fyra borrhål om totalt 998 meter borrning. Resultaten från de två återstående borrhålen har utvidgat zonen med anomala nickelnivåer.

-Vi är mycket nöjda med de slutliga resultaten. Borresultaten har ökat storleken på den potentiella förekomsten avsevärt, bekräftat metallhalterna och visat att det finns potential för stora mineraltillgångar, sägerRoberto García Martínez, VD Eurobattery Minerals

Fältundersökningar vid Castrizförekomsten, vilka avslutades av BAT 2019, kunde indikera flera zoner, upp till 1 km i längd, med geokemiskt anomala halter i jord av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) som sammanföll med en förhöjd magnetisk respons i den underliggande berggrunden.

Tre av zonerna undersöktes därefter med borrningar för att utvärdera potentialen för Ni-Cu-Co-sulfidmineraliseringarna i de mafiska-ultramafiska bergarterna (ex.vis serpentiniter och amfiboliter). Borrningarna påträffade formationer av varierande mineraliserade serpentinit- och amfibolitenheter vid de norra och västra anomala zonerna.

Företaget har tidigare redovisat resultaten från de första två borrningarna (se NGM pressrelease från den 10 december 2019) innefattande 69 meter @ 0,30% Ni, 0,04% Cu och 0,01% Co från 78 meter (borrhål 19DD0001) samt 24,5 meter @ 0,30% Ni, 0,12% Cu och 0,01% Co från 14,5 meter (borrhål 19DD0002) och man kunde då identifiera en potentiell zon på över 500 meter i längd.

De bästa resultaten från de två senaste borrhålen omfattar:

Resultaten från de två sista borrhålen har nu utökat denna zon till över 700 meter i längd och 700 meter i bredd, vilket ytterligare ökar prospekteringszonen av marknära metallrik bergart.

BAT har nu påbörjat studier av mineralinnehåll som kommer att användas tillsammans med analysresultat för att beräkna den ekonomiska potentialen vid Castriz samt om brytning kan göras som ”bulkbrytning” eller om det är lämpligare med selektivbrytning av partier med högre kvalitet.

– Utvecklingsaktiviteterna fortsätter som planerat med att utvärdera den ekonomiska potentialen i projektet, där vi nu går vidare med inledande genomförbarhetsstudier under 2020 och vi ser fram emot att ge löpande uppdateringar av utvecklingen, avslutar Roberto García Martínez.

Utöver detta kommer företaget att tillämpa sin framgångsrika prospekteringsstrategi på andra platser i Corcel-projektet, inklusive förekomsterna i Monte Mayor och Monte Castello som ligger i närheten av Castriz.

Den bifogade rapporten innehåller en detaljerad analys om borresultaten vid Castrizförekomsten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Roberto García Martínez, VD

E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com

Website: https://eurobatteryminerals.com//en/

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering den 28 januari 2020 vid 08:00 CEST.

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är företagets Mentor.

Eurobattery Minerals AB (NGM; ”BAT”) ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler avsedda för fordonsindustrin, meddelar idag att bolaget inleder borrningar i Corcel i nordvästra Spanien. Corcel ligger i området Castriz, cirka 50 km sydväst om staden La Coruña i Galicien. Bolaget har tecknat ett avtal med den spanska borrentreprenören Geonor Sondeos y Perforaciones SL ”Geonor” som inleder borrningen idag.

Eurobattery Minerals har nyligen slutfört en omfattande analys av prospekteringszonen vilken visade på stora fyndigheter av nickel i området samt även kobolt och koppar. Bolaget inleder nu nästa steg i prospekteringen i och med att borrningar nu påbörjas.

– Europas stora bilindustri har ett snabbt växande behov av hållbart producerade batterier. Detta är något som EU-kommissionen också har identifierat som ett viktigt strategiskt mål för att regionen ska bli klimatneutral. För att uppnå detta krävs hållbar och etisk utvinning av batterimineraler. Genom den prospekteringsborrning som vi nu startar, så tar vi ett viktigt steg mot att förse Europa med dessa batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Borrningarna vid Corcel är en viktig milstolpe för Eurobattery Minerals. Inga moderna prospekteringsmetoder har använts vid Corcel sedan 1980-talet. Företaget förväntar sig att slutföra borrningarna under Q4 2019 och efter detta dela med sig av de slutliga resultaten.

Efter att tagit del av tidigare prospekteringsrapporter kunde Eurobattery Minerals identifiera en mineralisering nära markytan som omfattande ca 75 till 100 Mton med 0,4% nickel (Ni), 0,02% kobolt (Co) och 0,2% koppar (Cu). Bolagets egna prospekteringsinsatser som nyligen avslutats visade på betydligt högre halter av Ni med upp till 0,66% och över en större yta än som tidigare varit känt. De borrningar som nu inleds kommer att ge en tydlig bild av hur mineraliseringen fortsätter på djupet.

– Mineraliseringen som undersökts i Corcel ligger ytnära och det skulle därför vara möjligt att med låga kostnader öppna ett dagbrott som skulle vara ekonomiskt lönsamt. 0,15% Ni är en vanlig ekonomisk cut-off för nickelförekomster i dagbrott, säger Roberto García Martínez.

Den spanska borrentreprenören Geonor kommer att genomföra borrningsarbetet. Företaget grundades 2001 och tillhandahåller tjänster inom flera olika områden kopplade till gruvdrift. De är specialister på prospekterings- och geoteknisk borrning samt teknisk rådgivning inom dessa områden. Företaget har arbetat för ett antal internationella prospekterings- och gruvföretag och är en välrenommerad borrentreprenör i Spanien.

– Jag ser fram emot att arbeta i nära samarbete med Geonor och ta del av de slutliga resultaten senare under Q4, avslutar Roberto García Martínez. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto@eurobatteryminerals.com
Webbplats: https://eurobatteryminerals.com//sv/

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering på 04.09.2019 2019 på 08:00 CEST

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

SAMMANFATTNING

• De geokemiska och geofysiska undersökningarna är avslutade vid prospekteringsobjektet Castriz i norra Spanien
• De nya undersökningarna uppvisar betydligt bättre metallvärden än vad tidigare utförda jordprovtagningar visat
• Höga nickelvärden, med upp till 0,66% Ni i jordprover, bekräftar malmpotentialen i Castriz (äldre analyser visade max 0,3% Ni). Fler än 146 prover hade nickelhalter över 0,15%, vilket är en vedertagen ekonomisk break-even för nickelfyndigheter som bryts i dagbrott
• Nickelanomalierna sammanfaller med förhöjda kopparkoncentrationer (upp till 0,2% Cu)
• Koboltanalyserna visade på bättre värden än tidigare undersökningar
• Geokemiska anomalier i ytan och som följer förhöjda magnetiska anomalier i underliggande
berggrund indikerar troligen mineralanrikande omvandlingsprocesser i berggrunden
• De mycket lovande resultaten innebär att ytterligare prospekteringsinsatser sätts in vid Castriz
• Flera borrplatser har utsetts i området med planerad start för borrningsarbeten i september
• En kortfattad teknisk rapport bifogas nedan

Läs hela rapporten här

CORCEL NICKEL-KOBOLT-KOPPAR PROJEKT – UPPDATERING OCH SAMMANFATTNING

Eurobattery Minerals AB (”BAT”; ”Bolaget”) är ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande på batterimineraler avsedda för fordonsindustrin. Företaget redovisar här en uppdatering över Bolagets undersökningar av nickel-, kobolt- och kopparförekomsten i Castriz inom Corcelprojektet i Galicien. Bolaget påbörjade undersökningarna vid prospekteringsobjektet Castriz sommaren 2019 och har nyligen fått de slutliga analysresultaten och geologiska tolkningarna från fältarbetsprogrammet. Programmet har omfattat geologisk kartläggning, jordprovtagning och geofysiska markmätningar av magnetism samt undersökningar med markpenetrerande georadar (GPR). Bifogad rapport redovisar resultaten från fältarbetsarbetsprogrammet.

– Jag är glad att kunna redovisa goda resultat från de geokemiska och geofysiska undersökningar som genomförts vid prospekteringsprojektet Castriz i Spanien, säger Roberto Garcia Martinez, VD för Eurobattery Minerals AB. Mängden nickel och kobolt i marken är betydligt högre än vad de äldre markprovtagningarna visade på 80-talet och resultaten stödjer Bolagets uppfattning att Castriz har en fantastisk potential att kunna producera ett betydande tillskott av viktiga, efterfrågade mineraler till den europeiska batterimarknaden.

Under fältaktiviteterna kunde flera stora zoner med anomal nickelhalt (Ni) lokaliseras, upp till 1 km i längd. Dessa sammanfaller med större magnetiska anomalier i den underliggande berggrunden. Zonerna tolkas vara resultatet av hydrotermala omvandlingsprocesser i berggrunden, vilka anrikat nickelhaltiga sulfidmineral och avsatt dem i vissa geologiska strukturer, de strukturer som indikerats med magnetiska mätningar.

Metallhalter upp till 0,66% Ni har erhållits i jordprover vid Castriz. 52 prover visade halter större än 0,2% Ni och i 146 analyserade prover var Ni-halten över 0,15%. En vanligt förekommande ekonomisk break-even halt för ytliga mineraliseringar lämpliga för gruvdrift i dagbrott är 0,15% Ni. Resultatet visar på betydligt högre Ni-halter än vad tidigare utförda markprovtagningar vid Castriz visade. Tidigare har ett maximivärde på 0,3% Ni uppmätts. Anomala halter av koppar (upp till 0,2% Cu) och kobolt (upp till 0,08% Co) har också kunnat påvisas i stråk där kopparanomalierna sammanfaller med nickelanomalier. Anomaliernas storlek är uppseendeväckande eftersom metallhalter i jordprover vanligtvis är lägre än i underliggande berggrund på grund av utspädningen i jord. Därför kan högre metallhalter förväntas på djupet.

Formerna på de geokemiska och geofysiska anomalierna samt deras storlek stöder Bolagets uppfattning att Castriz är ett mycket högkvalitativt prospekteringsobjekt med en fantastisk potential för att påträffa en större förekomst av nickel. Integrerade Ni-Co-Cu-anomalier finns ofta i närheten av sulfidanrikningar, bl.a. pentlandit och kopparkis, nickel- respektive kopparmineral som är mycket eftertraktade på marknaden för tillverkning av batterier för elfordon. Bolaget bedömer därför att resultaten hittills har visat på att fortsatta undersökningar är nödvändiga. Under innevarande kvartal kommer därför djupborrningar att genomföras på de mest intressanta platserna. Eurobattery Minerals kommer att redovisa uppdateringar under de kommande veckorna när borrningarna påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Webbplats: https://eurobatteryminerals.com//sv/

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering på 04.09.2019 2019 på 08:00 CEST

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har sedan februari 2019 genomfört geofysiskt arbete för att validera den gamla tillgängliga geokemidatan från E.N. ADARO på Castriz-målet (både på Carmen Fraction 2a och I.P. Salguieras licensen) med ett team av tre geologer, en gruvingenjör samt annan erforderlig personal.

Arbetet hittils har inkluderat:

          Geofysiskt arbete – detaljerad kartläggning av marken, inklusive över 500 jordprover som analyseras kontinuerligt.

          Röjande av området för att kunna göra kostnadseffektiva geokemiska undersökningar.

De analyser som hittills erhållits från markproven indikerat lovande resultat för målmetallerna kobolt, nickel, koppar och vanadium – d.v.s. proven är i enlighet med de gamla resultaten. Bolaget räknar med att totalt samla 1 800 jordprover.

Bolaget avser starta geokemiska undersökningar under de kommande veckorna, så snart värderförhållanderna tillåter detta, och förväntar slutföra dessa inom två månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.