Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler och AHG University of Science and Technology in Krakow i Polen, meddelade idag att deras redan existerande samarbete utökas.

Målet med projektet är att identifiera de viktigaste mineralen som innehåller batterimetallen vanadin och utveckla metoder för att utvinna metallen så effektivt som möjligt. I detta forskningsprojekt kommer forskare att använda svartskiffer från Eurobattery Minerals projekt Fetsjön i norra Sverige. Tidigare resultat från 52 kärnborrhål och kemiska analyser bekräftar att de svarta skiffrarna i Fetsjön innehåller stora mängder vanadin.

– Vanadin spelar en viktig roll i elektrifieringen av samhället eftersom den är en viktig komponent i laddningsbara batterier med hög kapacitet. Som leverantör av kritisk råvara är en viktig del av vår verksamhet att stödja banbrytande forskningsprojekt om effektiv utvinning av dessa mineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Dr Maciej Manecki vid Institutionen för mineralogi, petrografi och geokemi vid AGH University of Science and Technology i Krakow leder detta vetenskapliga projekt, och har som hypotes att vanadin i denna typ av bergart är bunden till oxid- och glimmermineraler. Denna hypotes stöds av tidigare forskning i Fetsjön och andra delar av världen med liknande bergformationer.

För att identifiera de vanadinbärande mineralerna bränner forskarna bort den kolhaltiga substansen i skiffrarna och använder sedan flera steg för separering av glimmer och tunga oxider för att få fram och identifiera vanadinberikade mineraler.

– Det förberedande arbetet med kärnproverna för ett år sedan stärkte min uppfattning att det finns en råvarupotential i Fetsjöns svartskiffrar och jag är glad över att fortsätta projektet med stöd från Eurobattery Minerals, säger Dr Maciej Manecki. Om vi kan få fram och identifiera de vanadinberikade mineralen på det sätt som vi tror är möjligt, så kan man i framtiden förhoppningsvis utveckla en optimal teknik för utvinning av vanadin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets samarbete med Uppsala universitet förlängs. Företaget stöder universitetet i sin ansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Eurobattery Minerals kommer både att tillhandahålla mineraliserade prover från Fetsjön samt delfinansiering. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021.

Forskaren från Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har identifierat ett effektivt sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosfater som vanligtvis är inbäddade i svartskiffrar, som till exempel vid Fetsjön. Nästa steg är nu att skapa en liten försöksanläggning och där genomföra de universitetsledda experimenten i större skala.

– Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet. I Fetsjön vet vi från tidigare omfattande borrningar och analyser att det är en hög nivå av sällsynta jordartsmetaller i svartskiffrarna. Som viktiga komponenter i den elektriska revolutionen är vi intresserade av att hitta effektiva och hållbara metoder för att bryta dessa mineraler från våra projekt, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Projektet som leds av Dr Jaroslaw Majka, docent i metamorf petrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, är nöjd med det fortsatta stödet från Eurobattery Minerals.

– Vi är glada över möjligheten att genomföra större test av denna nya industrialiserade metod för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vi tror att det kommer att möjliggöra en mer effektiv och hållbar utvinning av dessa nyckelkomponenter till elfordon och annan batteridriven utrustning, säger Dr Jaroslaw Majka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, är glada att kunna meddela resultaten från de inledande experimenten kring utvinningen av vanadin från skiffer som är genomförda av forskare från Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow.

Forskarna har genomfört både fältstudier och analyser med mikrosond av material från Eurobattery Minerals prospekteringsområde i Fetsjön i Västerbotten, detta som en del av det samarbete som tillkännagavs i december 2019.

Vanadin, som är en viktig komponent i elektronik i exempelvis elbilar, mobiltelefoner och datorer, har tidigare identifierats i berggrunden i prospekteringsområdet men man har inte haft detaljerad kännedom om vilket mineral som är bäraren av metallen. Baserat på analysen, som genomfördes på tunna utskurna sektioner av borrkärnor från provborrningar, har nu forskarna kommit fram till att en särskild typ av mineralet Rutil är bäraren av vanadin i Fetsjön. 

 

­– Även om detta är tidiga resultat så är det uppmuntrande att forskarna nu har identifierat bäraren av vanadin i vårt prospekteringsområde i norra Sverige, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals. För att kunna erbjuda etiska och fullt spårbara mineraler som stödjer den elektriska revolutionen är det mycket viktigt att alla olika aktörer samarbetar och vi ser fram emot att fortsätta stödja detta viktiga forskningsprojekt.

Forskningsprojektet fortsätter enligt plan och nästa steg är att inleda tester för hållbar utvinning av vanadin från denna mineral.

Rapporten, som finns bifogad till detta pressmeddelande, är skriven av Dr. Maciej Manecki från AGH University of Science & Technology i Krakow och Dr. Jaroslaw Majka från Uppsala universitet.

 

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

 

För mer information, vänligen konstaka:

Roberto García Martínez, vd

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com//

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”); ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget har införlivats som medlem att delta i projektet S3-MINE, som är ett projekt grundat och av, och med fullt stöd från, EU.

Eurobattery Minerals är en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet och kan ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt. Inledningsvis är det Eurobattery Minerals prospekteringsområde för sällsynta jordartsmetaller och vanadin i Fetsjön i norra Sverige som deltar i projektet, även om fler projekt kan komma att inkluderas framåt. Fetsjön ligger i Västerbotten som är en av de prioriterade regionerna för S3-MINE-projektet.

– Att säkra tillgången till hållbara batterimineraler till den europeiska bilindustrin är helt nödvändigt för att klara av omställningen till eldrift. Därför är det mycket uppmuntrande att EU arbetar så målmedveten för att stödja denna förändring, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Det främsta målet med S3-MINE är att utveckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela gruvans livscykel. Syftet är att öka effektiviteten, valmöjligheten och lönsamheten i gruvans drift, samtidigt som miljöpåverkan likväl som hälso- och säkerhetsproblem minimeras.   

Projektet stöds och finansieras av EU-kommissionen. Ansvarig för projektet är den ideella forskningsstiftelsen ICAMcYL, (International Center in Advanced Materials and raw materials of Castilla y León). Besök deras webbplats www.icamcyl.com/en.

– Som en leverantör av etiska och helt spårbara batterimineraler från Europa är vi fast beslutna att ha en viktig roll i omställningen till en mer hållbar transportindustri och vi är väldigt glada över att vara en del av detta projekt, säger Roberto García Martínez.

Efter att ha kvalificerat sig till projektet är nästa steg ett inledande projektmöte i september 2020 som kommer att tydliggöra arbetsprocesser och nästa steg.

Mer information om projektet finns på https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mining-industry

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen konstaka:

Roberto García Martínez, VD 

roberto@eurobatteryminerals.comhttps://eurobatteryminerals.com/

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”); ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, lämnar idag en uppdatering om sina prospekteringsprojekt i Sverige. I likhet med projektet som företaget driver i Castriz i norra Spanien, där resultaten från provborrningarna kommer att tillkännages senare under fjärde kvartalet, är fokus för de svenska projekten, nickel, kobolt och koppar, och dessutom även sällsynta jordartsmetaller (REE), mineraler som alla är kritiska råvaror i elektrifieringen av fordonsmarknaden i Europa.

Jag är glad att kunna meddela resultatet av årets fältarbete i våra fyndigheter i norra Sverige, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. Även om det är uppenbart att vi måste göra ytterligare analyser och mer fältarbete 2020, är det uppmuntrande resultat.

Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har tagits för petrografisk och kemisk analys.

Under kommande månader kommer materialet att utvärderas ytterligare och ligga till grund för nästa års prospekteringsarbeten.

Nedan följer en uppdatering för respektive fyndighet.

SÖRTJÄRN och BRÄNNKAMMEN

Inom bolagets undersökningsområden Sörtjärn och Brännkammen i Västerbotten har sammanlagt ett 30-tal nya bergartsprover tagits för kemisk analys.

Förutom höga guldhalter (6-15 ppm Au i vissa block), så har de nya proverna från Brännkammen även visat på förhöjda halter av nickel och kobolt.

Brännkammen ligger i ett stråk där tidigare utförda undersökningar har visat på förhöjda halter av nickel och koppar enligt SGU:s malmkarta. Kommande fältsäsong planeras ytterligare undersökningar och provtagningar för att fastställa områdets malmpotential, speciellt vad gäller nickel och kobolt.

FETSJÖN och RÖNNBERGET

Berggrunden inom undersökningstillstånden Fetsjön och Rönnberget utgörs på båda platserna av skiffer som är rik på många metaller, t.ex. sällsynta jordartsmetaller (REE), molybden och vanadin. Sammanställningar och utvärderingar av 52 borrhål i Fetsjön och 4 borrhål i Rönnberget har genomförts och en detaljerad analys och beskrivning av de geologiska och de metallförande förhållandena finns redovisad på Eurobattery Minerals hemsida. Fyndigheternas mineralogiska sammansättning samt bestämningar av skiffrarnas grafithalt, har nyligen undersökts med elektronmikroskop.

PAHTAVAARA och PIETARASJÄRVI

I Norrbotten har de två undersökningstillstånden och fyndigheterna vid Pahtavaara och Pietarasjärvi undersökts för en uppdaterad bedömning av de analyser som tidigare genomförts, för att ta nya prover och för att planera kommande prospekteringsinsatser.

Vid Pahtavaara har inga ytterligare mineraliserade block eller hällar påträffas och området behöver undersökas mer noggrant med hjälp av grävning och geofysiska markmätningar.

Vid Pietarasjärvi utfördes blockletning varvid några ytterligare, lätt mineraliserade block påträffades. En häll med kopparmineralisering som ligger precis utanför området undersöktes. Tillsammans med information från denna samt från blockfynd och tidigare undersökningar i närområdet så indikerar resultatet att undersökningstillståndet bör utökas mot norr och nordost.

BRUKSBERGET

I undersökningsområdet Bruksberget i Västernorrland har detaljerade magnetiska markmätningar utförts. Mätningarna kommer att utvärderas noggrant inom den närmaste framtiden.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals 

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

För att komma fram till ett preliminärt värde per ton av förekomsten i Fetsjön – Ormbäcken arbetar Orezone med att se vilka metaller och mineral som kan utvinnas från förekomsten.

Som en del i det arbetet utförs anrikningsförsök med flotation (en anrikningsmetod) för att se vad som kan utvinnas med den metoden. Försöken utförs av Intertek, ett av världens största laboratorium för mineralanalyser. De första resultaten från flotationsförsöken för att ta ut även grafit från Fetsjön-Ormbäcken föreligger nu. Grafit används i batterier, smörjmedel, och en mindre mängd även till grafen, ultraren grafit.

Resultaten tyder på att det är möjligt att ta fram ett grafitkoncentrat, vilket då kan ge ett betydande bidrag till malmvärdet. Prover visar upp till 6% TGC (total graphitic carbon) medan ekonomisk halt brukar ligga på 2-3% TGC. Försöken med REE (Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller) fortsätter medan vi vet det är möjligt att ta ut andra metaller såsom molybden och vanadin (legeringsmetaller) ur förekomsten med beprövade metoder. Fetsjön – Ormbäcken är en så kallad polymetallic förekomst, där en rad metaller och mineral potentiell kan tas ut.

Tidigare Vd Anders West är nu geologisk konsult för bolaget. Det var på Anders iniativ som bolaget i 2015 ansökte om undersökningstillstånd för Fetsjön och Ormbäcken.

De första resultaten från flotationsförsöken ger oss ett mineral till som potentiellt kan ge ett stort ekonomiskt bidrag till malmvärdet och tar oss ytterligare ett steg mot en ekonomisk förekomst.

Samtidigt arbetar Orezone vidare med att etablera samarbetspartners för det vidare arbetet.

För mer information kontakta VD Johan Paulsson, tel 070 7105360. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Orezone har nu sammanställt såväl egenproducerad data som information från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

Som framkom i Pressmeddelande 2016-09-26 och Nyhetsbrev 2016-11-14 uppskattar SGU enligt sin hemsida, www.sgu.se, tonnaget i en mindre del av Fetsjö-delen av projektområdet till 75 miljoner ton med bl.a 0,11% REE (sällsynta jordartsmetaller). Detta utgör dock bara en mindre del av hela projektområdet. Orezones preliminära uppskattning genom enkla volymberäkningar är att tonnaget i hela projektområdet, Ormbäcken och Fetsjön, kan uppgå till 1000 miljoner ton eller mer. 

Med nu gällande metallpriser uppskattas det totala in-situ värdet (bruttovärde i berget) av grafit och metaller, exklusive REE, till cirka 70 USD per ton. Det totala in-situ värdet inklusive REE uppskattas till cirka 100 USD per ton. 

Under hösten har försök utförts i syfte att anrika REE. Orezone är försiktigt positiv till att det är tekniskt möjligt att utveckla en ekonomiskt försvarbar metod för anrikning av REE. Tidskrävande arbete kvarstår dock. 

Orezones preliminära beräkningar indikerar att enbart utvinning av grafit, uran, molybden, och vanadin kan bli lönsam. Med en tekniskt och ekonomiskt fungerande anrikningsmetod även för REE skulle lönsamheten förbättras. Exklusive kapital- och investeringskostnader pekar preliminära uppskattningar på att kostnaden för brytning och anrikning, exklusive REE, uppgår till cirka 20 USD per ton. 

Nu arbetar Orezone vidare med att etablera samarbetspartners för det vidare prospekteringsarbetet. Vidare planeras för fortsatta anrikningsförsök och ytterligare borrning för att slutligen få fram en bevisad malmreserv. 

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698. E-post: info@orezone.se 

Kort om Orezone 

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Säsongens borrningar i Ormbäcken var postiva.

Syftet med borrningen var i princip att se om mineraliseringen i Fetsjön (75miljoner ton med 0.11% REE enligt Sveriges Geologiska Undersökning) sträcker sig också till Ormbäcken, vilket den gör.

Mineraliseringen i Fetsjön-Ormbäcken är av sedimentärt ursprung. Sådana förekomster är ofta stora med mindre variationer i halt än i många andra förekomstyper. Samtidigt är anrikningen (utvinningen av metallerna) mindre konventionell i Fetsjön-Ormbäcken än i exempelvis en koppargruva.

Vi prioriterar nu alltså studier av anrikningen. Vidare borrningar fortsätter under nästa fältsäsong.

Biologisk lakning är en framgångsrik metod för liknande malmer enligt våra litteraturstudier. Efter att vi nu erhållit kompletterande analysresultat om mineraliseringens egenskaper gör vi försök på liten laboratorieskala på material från Fetsjön och Ormbäcken.

Samtidigt arbetar vi med konceptuella tekniska studier och undersöker marknaden.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698.

E-post:  info@orezone.se
 

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

De första analysresultaten från det första borrhålet vid Ormbäcken föreligger nu.

Huvudsyftet med de två korta borrhålen (totalt 269,68m) vid Ormbäcken var att utröna om mineraliseringen vid den närliggande Fetsjön också innefattar Ormbäcken. Svaret är ja och resultaten är så här långt bättre än väntat. Ett annat syfte var att få material till anrikningsförsök, hur metallerna och möjliga biprodukter eventuellt skall kunna utvinnas. Fetsjön-Ormbäcken är en komplex förekomst och det är essentiellt att anrikningsförsöken påbörjas redan tidigt i prospekterings-processen.

Så här långt har polymetallisk mineralisering av 87.73 meters mäktighet påvisats. Denna innehåller betydande mängder grafit (tex +10% C vid 89.70 – 92.70m), tillsammans med vanadin (tex 0.07% vid 92.70-93.74m), molybden (tex 0.019% vid 68.60-69.28m) och titan (kring 0.5% vid 68.60-71.06m). Mineraliseringen i borrhålet inkluderar en 5.78 meter mäktig zon med REE-mineralisering (Rare Earth Elements; sällsynta jordartsmetaller), som håller cirka 0.1% totalt REE. Halt och mäktighet är i samma storleksordning som befintliga äldre data från området visar. Halterna av molybden och vanadin är överraskande höga.

Ett möjligt bidrag till projektets ekonomi kan lämnas från grafit, vanadin, molybden, titan, och sällsynta jordartsmetaller. Analysresultaten på fosfor och nickel föreligger ännu inte.

Analysresultaten visar helt klart att det är värt att arbeta vidare med projektet. Innan vidare borrning utförs skall möjliga anrikningsmetoder utredas. Bolaget startar således parallellt med vidare analyser omgående anrikningsförsök baserade på borrkärnorna.

Orezone kommer nu att intensifiera arbetet med att föra projektet framåt.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Orezone startar nu intensiva undersökningsborrningar för att bekräfta tidigare information och utöka potentialen vid Fetsjön och Ormbäcken.

Kostnaden för borrningsarbetena tas ur egen kassa och ingen nyemission är aktuell.  

I likhet med ifjol kommer resultaten att föreligga till hösten.

Orezone fokuserar självfallet på de metaller som är mest intressanta för marknaden inom den framtid som kan överblickas. Vi ser sällsynta jordartsmetaller (engelsk förkortning REE) i Sverige och guld på Filippinerna, som mest intressant i dagens tider.

Samtidigt fokuserar vi självfallet på de förekomsttyper som i vår mening har störst chans att bli ekonomiska med avseende på halt, storlek, läge, och andra praktiska förhållanden. Till exempel tillfredställer inte de små litiumförande förekomsterna i Västernorrland våra högt ställda krav och de har avyttrats enligt PM 160322. Vi har fokus bara på det allra bästa!

REE används i en rad högteknologiska produkter. Samtidigt tror vi att oron på marknaden för till ett kraftigt stigande guldpris, vilket självfallet är synnerligen positivt för Orezone.

Vi önskar alla aktieägare och andra intressenter en fin sommar!

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698.

E-post:  info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.