bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 20 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager idag att bolaget utnyttjar sin option att förvärva de återstående 30 procenten av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel–kobolt–koppar-projektet Hautalampi. Detta utgör bolagets tredje förvärv inom ramen för sin avtalade rätt att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt. Sammantaget kommer Eurobattery Minerals ägarandel nu att uppgå till 100 procent av FinnCobalt efter det förestående förvärvet. Förvärvet är av stor betydelse för bolagets planerade utveckling av Hautalampiprojektet och målsättningen att etablera en gruva för batterimineraler med produktion och försäljning på medellång sikt. Vederlaget för andelsförvärvet kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom riktad nyemission av aktier till de tre grundarna av FinnCobalt.

”Vi har precis lämnat in miljötillståndsansökan till de finska myndigheterna och i med det mycket viktiga steget – samt detta förvärv – har vi tagit ett stort kliv närmare starten av gruvdrift i Outokumpu. Den preliminära lönsamhetsstudien visade att de ekonomiska utsikterna för batterimineralgruvan i Finland är mycket goda”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Finansiella detaljer om andelsförvärvet
Styrelsen för Eurobattery Minerals har informerat de tre grundarna och ursprungliga ägarna av FinnCobalt att bolaget kommer att utnyttja den tredje optionen till det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Detta innebär att Eurobattery Minerals, innan den 27 juli 2024, skall verkställa denna option genom att erlägga ett vederlag om sammanlagt 300 000 EUR kontant och emittera aktier i Eurobattery Minerals till ett värde av sammanlagt 1 000 002 EUR till de tre grundarna av FinnCobalt. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt. Den kontanta delen av vederlaget kommer att betalas ur bolagets kassa. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet.

Effekter av förvärvet

Hatualampiprojektet i korthet
Hautalampiprojektet är beläget intill Outokumpu, Finland, på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti där omkring 28,5 miljoner ton malm med en kopparhalt om 3,8 procent utvanns mellan 1912–1989. Projektet består av ett gruvtillstånd omfattande 227 hektar med exponering mot nickel, kobolt och koppar, samt en förbehållsanmälan i närområdet. Området drar fördel från välutvecklad infrastruktur, både ovan och under mark, samt starkt lokalt stöd för gruvdrift. Uppskattningsvis har mellan 10–15 MEUR investerats i projektet av tidigare ägare innan projektet tillträddes av Eurobattery Minerals under våren 2020. I juni 2021 kunde Eurobattery Minerals skriva upp det uppmätta, indikerade och antagna resurstonnaget med cirka 100 procent samt metallinnehållet med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinnehållet om cirka 40 procent. Den 20 mars 2023 publicerade bolaget en preliminär genomförbarhetsstudie (preliminary feasibility study, PFS) för Hautalampiprojektet vilken belyste möjligheter såväl som potentiella utmaningar vid fortsatt utveckling av Hautalampifyndigheten. Den 29 april 2024 tillkännagav bolaget att ansökan om miljötillstånd hade lämnats in till Regionförvaltningsverket i Finland. I maj meddelade Eurobattery Minerals att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya akten om kritiska råvaror, CRMA.

Stockholm, 15 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) kan härmed tillkännage undertecknandet av en viljeförklaring tillsammans med Okun Energia Oy, ett framträdande kraftbolag som delägs av kommunen i Outokumpu, Finland. Viljeförklaringen skrivs under via vårt finska dotterbolag FinnCobalt Oy. Med denna gemensamma avsiktsförklaring sätter parterna upp villkoren för lokal produktion av solcellsenergi för att stödja koldioxidfri produktion av kritiska råvaror, och därigenom främja den gröna omställningen.

Projektet syftar till att skapa en möjlighet för koldioxidfri produktion lokalt genom att utnyttja solenergi. FinnCobalt Oy – en del av Eurobattery Minerals – erbjuder sig att tillhandahålla en del av gruvområdet för produktion av solenergi. Samtidigt kommer Okun Energia Oy att investera i solcellsenheterna och tillhandahålla el till gruvan inom ramen för ett energiköpsavtal. Strömförsörjningen kommer att ”gå utanför elmätaren", vilket säkerställer en direktproduktion för eget bruk, utan skatter eller elöverföringsavgifter.

”Vi på Eurobattery Minerals strävar efter att bedriva ansvarsfull gruvdrift och att bidra till en hållbar framtid”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. "Detta partnerskap med Okun Energia Oy är ett viktigt steg mot att uppnå koldioxidfri produktion av kritiska råvaror, något som ligger i linje med våra mål om ansvarsfull gruvdrift och främjande av den gröna omställningen”.

Nyckelfaktorerna i viljeförklaringen inkluderar främjandet av koldioxidfri produktion av kritiska råvaror samt att förbättra relationen med det omgivande samhället, så kallad Social License to Operate (SLO). Målet är att skapa ett ramverk för långsiktiga samarbetsaktiviteter på lokal nivå som gynnar båda parter och även lokalsamhället. Hautalampiprojektet för batterimineraler ligger i en klassisk gruvort där det finns stort lokalt stöd för gruvverksamhet. Kommunen har utvecklats från en gruvstad till ett industricentrum och det finns stora förväntningar på att gruvan ska öppna. Projektet förväntas skapa arbetstillfällen på orten och samhället arbetar för att projektet ska bli verklighet. Outokumpu kommun stödjer projektet helhjärtat.

”Solenergi är en viktig del av den gröna omställningen; i grund och botten är vår roll att stödja Outokumpus hållbara utveckling genom att implementera projekt som detta,” säger Tero Mäntylä, VD för Okun Energia Oy.

Eurobattery Minerals eftersträvar att bedriva ansvarsfull och modern gruvdrift genom att utnyttja den allra senaste tekniken. Gruvbranschen har en strategisk roll i övergången till en digitaliserad och koldioxidfri ekonomi, i linje med EU:s Agenda 2030 och 55 %-paketet.

Undertecknandet av denna viljeförklaring är en viktig händelse i vår resa mot ansvarsfull gruvdrift och koldioxidfri produktion. Eurobattery Minerals ser fram emot att föra ett nära samarbete med Okun Energia Oy, kommunen och människorna på orten för att denna vision ska bli verklighet och för att leverera ansvarsfullt utvunna mineraler från Europa för Europa.

Stockholm, 13 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA.

Eurobattery Minerals tillkännager att man kommer att ansöka om att bolagets finska Hautalampiprojekt ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritisk råvaror, CRMA. Denna förordning har nyligen godtagits av Europeiska unionen. Detta initiativ syftar till att bidra till EU:s mål att säkerställa tillgång till en säker, diversifierad, överkomlig och hållbar försörjning av kritiska råvaror som är nödvändiga för strategiska tillämpningar inom olika sektorer, inklusive branschen för nettonollutsläpp, den digitala sektorn samt luftfarts- och försvarsindustrin. Detta är ett öppet förfarande från Europeiska kommissionens generaldirektorat (DG GROW) för att stödja strategiska projekt inom ramen för CRMA (Critical Raw Materials Act) och initiativet har en stark koppling till de referenspunkter som satts upp vad gäller målen för EU 2030, för ett hållbart Europa innan detta år.

Ett erkännande som strategiskt projekt skulle ha flera fördelar, bland annat en effektivare och mer förutsägbar process för tillståndsansökningar och hjälp med att få tillgång till finansiering.

“Eurobattery Minerals har som syfte att stödja EU:s ansträngningar för att säkra tillgången på kritiska råvaror. Vårt projekt har inte bara som syfte att bidra till EU:s strategiska mål utan också att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för att på så vis generera positiva effekter för lokala samhällen och ekonomier. Denna första öppna upphandling för att bli ett strategiskt projekt är en fantastisk möjlighet för oss och öppnar också dörren för framtida subventioner inom ramen för CRMA”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om det öppna förfarandet för strategiska projekt inom ramen för CRMA
Enligt CRMA anses strategiska projekt vara nyckelinstrument för att trygga EU:s försörjning av 17 strategiska råvaror som anges i bilaga I denna EU-förordning. Dessa material inkluderar vitala mineraler som kobolt, nickel, koppar, volfram och andra råvaror som är avgörande för modern teknik och dagens industrier. DG GROW har som mål på att ta beslut om och publicera en första grupp av strategiska projekt beslutade i slutet av detta år. CRM-rådets möte för att kungöra det första öppna förfarandet och börja ta emot ansökningar kommer att äga rum efter att CRMA-förordningen har trätt i kraft den 23 maj. Information om detta gavs av GD GROW vid informationsdagen för potentiella sökande som hölls den 30 april. En tidsplan för strategiska projekt har satts upp och dessa är några av de viktigaste punkterna:

Flera bedömningskriterier kommer att tillämpas för de strategiska projekten, bland annat att projektet ska bidra till att trygga EU:s försörjning av kritiska råvaror på ett meningsfullt sätt, projektets tekniska genomförbarhet samt att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt och ha en positiv inverkan på miljön och samhällena i projektets närhet. För projekt som bedrivs inom EU får det inte bara ge fördelar i det aktuella landet utan måste ge positiva effekter i flera länder. Under bedömningsförfarandet utvärderas varje ansökan av minst fyra individuella experter som kommer att bedöma fyra aspekter: tekniska och finansiella aspekter, UNFC-klassificering samt ESG-aspekter.

Eurobattery Minerals initiativ för att Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt
Eurobattery Minerals Hautalampiprojekt ligger i linje med EU:s mål och har som syfte att:

”Institutionellt stöd från EU är viktigt och om tillståndsförfarandena skulle gå fortare och bli mer förutsägbart för strategiska projekt skulle det givetvis vara goda nyheter för oss. Naturligtvis skulle möjligheten till tillgång till finansiering och subventioner också vara väldigt positivt så vi kommer att lägga ner ett hårt arbete för att presentera en bra ansökan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En kort resumé om batterimineralprojektet Hautalampi
Vårt finska projekt har en färdig preliminär lönsamhetsstudie från mars 2023 och Hautalampis malmreserver och mineralresursreserver har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för resurser (UNFC). Gruvtillståndet för Hautalampi (K7802) registrerades i juni 2023 och ansökan om miljötillstånd lämnades in till de finska myndigheterna i slutet av april 2024. Mer information om Hautalampiprojektet finns på vår webbplats: https://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.

Stockholm, 27 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag detaljer kring processen gällande miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi.

Bolaget kommer att lämna in miljötillståndsansökan till Finska miljömyndigheten och efter detta kommer ett möte att hållas med samma myndighet i mitten av april. Efter mötet i april kommer Eurobattery Minerals att följa de anvisningar och steg i processen som anges av den finska myndigheten.

”Vi ser fram emot att lämna in miljötillståndsansökan och arbeta tillsammans med myndigheterna för att säkerställa att processen går snabbt och smidigt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) VD, Roberto García Martínez, presenterade Bolaget på en investerarträff igår, den 15 januari 2024. En inspelning från investerarmötet finns tillgänglig på Financial Hearings webcast: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024.

Under investerarträffen presenterades bland annat en statusuppdatering avseende utvecklingen i våra gruvprojekt för batterimineraler i finska Hautalampi och i spanska Corcel. Ett urval av informationen sammanfattas nedan.

Under 2023 har Eurobattery utökat sin andel i FinnCobalt Oy och Hautalampi-projektet till 70 procent, och uppnått flera viktiga milstolpar i projektet, däribland offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie, uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt, registreringen av Hautalampi gruvrätt, samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Under 2024 avser Bolaget accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie.

I det spanska Corcel-projektet inväntar Bolaget fortsatt ett positivt beslut från energi- och gruvmyndigheten i Galicien. Eurobattery har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2022, lämnat in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd och kommer att återuppta utvecklingsarbetet i Corcel när detta är möjligt. Sedan EU-parlamentet den 12 december 2023 röstat ja till ett lagförslag enligt lagen om kritiska råvaror (Eng: Critical Raw Materials Act, CRMA), vilket bland annat innefattar att tillståndsprocessen för en gruva väsentligt snabbas upp och minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030, har Bolaget förhoppningen att tillståndsprocessen i Corcel kommer att underlättas inom en snar framtid.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar att man inleder processdesign för anrikningsverket vid batterimineralprojektet i Hautalampi. Eurobattery Minerals är majoritetsägare i Hautalampiprojektet.

”Jag är väldigt nöjd över att se framstegen vid vårt batterimineralsprojekt i Finland. Förutom att färdigställa miljötillståndsprocessen under Q1-2024, är utvecklingen av anrikningsverket en mycket viktig del av vårt arbete för att kunna tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från vår finska gruva och därmed göra Europa mindre beroende av konfliktmineraler”, säger Roberto García Martínez, vd på Eurobattery Minerals.

Anrikningsverket för förädling kommer att bestå av ett system med krossverk (krossning och malning), produktion av kopparkoncentrat via flotation, produktion av nickel-kobolt-koncentrat via flotation, eliminering av svavel samt hantering av anrikningsavfall. Anrikningsverket i Hautalampi är utformat för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 %-koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Anläggningen är dimensionerad för 500 000 ton per år.

Ta gärna del av denna video för att få en visuell överblick över batterimineralprojekt i Hautalampi och anrikningsverket:

LÄNK TILL VIDEO OM HAUTALAMPI

Stockholm, 26 juli 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att den första fasen av miljötillståndsprocessen för gruvprojektet Hautalampi har slutförts framgångsrikt. Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som FinnCobalt Oy lämnade in 2022, efter den begärda kompletteringen som lämnades in senare 2023, är nu helt godkänd av den finska närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY). FinnCobalt går snabbt vidare med miljötillståndsansökan som kommer att resultera i miljötillståndet. Eurobattery Minerals är majoritetsägare i FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.

”Med den godkända miljökonsekvensbeskrivningen är vi ett stort steg närmare gruvdrift i Finland och att leverera ansvarsfullt utvunna batterimineraler till den europeiska industrin. Godkännandet ger oss också god vägledning inför ansökan om miljötillstånd som vi arbetar med”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Enligt den godkända MKB:n är projektets genomförande, baserat på aktuell information och bedömning, tekniskt, socialt och miljömässigt genomförbart, med hänsyn tagen till riskreducerande åtgärder. I samband med det pågående arbetet för miljötillståndsansökan kommer flera uppgifter att utföras. Dessa är markundersökningar, karakteriseringar, vattenhantering och detaljerad processplanering.

Stockholm, 13 juli 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) tillkännager idag att styrelsen för Bolaget beslutat emittera 2 855 856 aktier med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 13 juni 2023. Emissionen sker som ett led i Bolagets förvärv av ytterligare 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. Efter genomfört förvärv äger Eurobattery Minerals 70 procent av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.

“Under 2020 offentliggjorde vi vår avsikt att förvärva 100 procent av batterimineralprojektet i Hautalampi. Efter genomförandet av den idag offentliggjorda emissionen har vi förvärvat ytterligare 30 procent, och har därmed fortsatt att närma oss det uppställda målet. Parallellt med projektets finansiella fortskridande har vi tagit stora steg framåt i vårt arbete för att öppna en gruva för batterimineral och för att tillhandahålla hållbara mineral för den gröna omställningen i Europa,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Styrelsen för Eurobattery har idag beslutat att genomföra en riktad emission av högst 2 855 856 nya aktier. Vid full teckning i emission kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget öka från 33 738 202 till 36 594 058. Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts enligt gällande villkor för förvärvet av aktierna i FinnCobalt och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före dagen för emissionsbeslutet.

De emitterade aktierna utgör del av vederlaget för de aktier i FinnCobalt som Bolaget förvärvar genom utnyttjande av den andra optionen enligt det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Enligt villkoren för den andra optionen ska Eurobattery senast den 27 juli 2023 erlägga ett vederlag om sammanlagt EUR 250 002 kontant och emittera aktier i Eurobattery till ett värde av sammanlagt EUR 1 000 002 till de tre grundarna av FinnCobalt. Betalningen av det kontanta vederlaget och leveransen av de emitterade aktierna kommer att ske samtidigt.

Stockholm, 21 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) meddelar att stadsutvecklingsnämnden i Outokumpu har initierat en ändring av detaljplanen för gruvprojektet Hautalampi. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

”Jag är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider i vårt finska gruvprojekt för batterimineraler. Igår fick vi den officiella registreringen i det finska gruvregistret, och idag tillkännagav myndigheterna starten på arbetet med ändringen av detaljplanen och områdesplanen. Det är uppmuntrande att se hur vårt team i Finland arbetar i nära samarbete med de lokala myndigheterna för att föra projektet framåt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Detaljplaneringen sker i enlighet med markanvändnings- och bygglagen i Finland och syftar till att stödja byggnation av anläggning inom området inom en snar framtid. Detta inkluderar bygglov och myndighetstillsyn.

Outokumpu stad bjöd in till en upphandling av tjänster för utarbetande av detaljplanen för Hautalampigruvans område där Sweco Finland Oy valdes.

“Vi är mycket nöjda med det arbete som Outokumpu stad gör avseende ändringar i detaljplanen och vi ser fram emot framtida samarbeten med intressenter, inklusive markägare och stadsfullmäktige”, säger Ilari Kinnunen, Managing Director för FinnCobalt Oy.

Stockholm, 20 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att meddela att Säkerhets- och kemikaliemyndigheten i Finland, (Tukes), har fört in (9.6.2023) Hautalampi gruvrätt (K7802) i gruvregistret i enlighet med gruvlagen (503/1965). Hautalampi gruvområde har full rättskraft för sin underjordiska gruva och sin bearbetningskoncession.

”Jag är glad över att gruvrättigheten Hautalampi nu har registrerats i Finlands officiella gruvregister. Detta är ett viktigt steg i våra förberedelser för att starta gruvan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.