Meny

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”; ”projektet”) i östra Finland. Borrningskampanjen har bekräftat en utökad resurspotential mellan 800 och 1400 meter med en ihållande Ni-Co-Cu-mineralisering utmed utsträckningen från tidigare beräknad mineralresurs. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

”Vi är imponerade av projektets framsteg hittills där borrningarna har slutförts långt före tidplanen. Det är även uppmuntrande att se vad FinnCobalt har sett i borrningarna och att de första analysresultaten bekräftar våra förväntningar. Den högkvalitativa sektionen med 1,59% kobolt och 1,40% nickel är särskilt intressant och bekräftar projektets potential. Vi ser fram emot att få de återstående analysresultaten under de kommande veckorna”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

FinnCobalt har meddelat företaget att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi-projektet. Alla borrhål slutfördes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi. Borrningsprogrammet fas-1 är det första som slutförts sedan företaget tillkännagav möjligheten att förvärva projektet i maj 2020[1]. Borrningarna var inriktade på att bestämma utbredningen av mineralresursen längs med utsträckningen från den tidigare mineralresursberäkningen NI43-101, som omfattade 3,15Mt @ 0,43% Ni, 0,35% Cu och 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 m (fig. 1).

Mer än 1000 prover har hittills lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu. Borrningarna har bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu-sulfider och utvidgningen av resurspotential är mellan 800 meter och 1400 meter längs med utsträckningen av den tidigare fastställda mineralresursen. En oavbruten mineraliseringszon innehållande Ni-Co-Cu-sulfider har påträffats innefattande även högkvalitativ Co-Ni-mineralisering (fig. 2).

Höjdpunkter i analyserna är:

Borrhål_ID Från (m)Till (m)Int. (m)Ni (%)Co (%)Cu (%)NiEq (%)
HA20-018 51.0053.002.000.630.450.291.85
 inkl.52.2052.700.501.401.590.265.32
  89.4091.001.600.280.080.170.55
HA20-017 62.5064.001.500.360.020.000.40
  75.5080.004.500.310.010.010.35
 inkl.75.5077.001.500.390.020.010.44
  91.0092.001.000.300.030.030.39
  138.00142.004.000.260.020.020.33
 inkl.138.00139.001.000.370.050.080.52
  149.00150.001.000.250.020.250.41
HA20-016 59.0060.001.000.370.190.290.96
  71.0077.306.300.250.050.100.41
 inkl.75.0076.001.000.290.050.090.44
HA20-005 74.0076.402.400.470.030.010.55
 inkl.75.7076.400.700.880.080.041.08
HA20-001 84.2589.004.750.300.010.000.33
 inkl.88.0089.001.000.650.030.000.73

Eurobattery Minerals är mycket inspirerande av de första analysresultaten som bekräftar potentialen av ekonomiska nivåer av den Ni-Co-Cu-mineralisering som finns utanför det tidigare kända mineralresursområdet. Den högvärdiga sektionen av kobolt och nickel är av särskilt intresse som ett tillägg till den högkvalitativa mineralresursen.

FinnCobalt har informerat Eurobattery Minerals att efter geologisk loggning och kärnkartering så kommer alla återstående analyser att erhållas under kommande 6-8 veckor. Efter att de slutliga analyserna inkommit, så kommer FinnCobalt och Eurobattery Minerals att utvärdera alla borrningsresultat och planera nästa steg i den utvidgade borrningen för att undersöka resursens utbredning samt att utföra inledande genomförbarhetsstudier.

bfc6bd43ed1bfbf4_800x800ar

Fig.1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Nyligen färdigborrade hål är markerade med röda punkter.

b1a30d1de35ca5de_800x800ar

Fig.2. Borrhål HA20-018 med en massiv sulfidzon från 51.4 till 52.4m. Analysintervall 2m @ 0.45% Co, 0.63% Ni, 0.29% Cu (1.85% NiEq) från 51m, inkluderande 0.5m @ 1.59% Co, 1.4% Ni, 0.26% Cu (5.32% NiEq) från 52.2m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/en/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se pressmeddelande från den 11 maj, 2020 ” Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva”

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler meddelar idag att Vulcan Hautalampi Oy (“VHOy ”) har påbörjat processen med en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB” ; ”EIA” på engelska) för sitt 100%-igt ägda Hautalampi nickel (Ni), kobolt (Co), koppar (Cu) -projekt (” Hautalampi ”;” projektet”) i Outokumpu i östra Finland . Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av VHOy.

Sammanfattning:

– Vi är oerhört glada över att Vulcan Hautalampi Oy har påbörjat MKB-processen så snabbt. MKB är ett viktigt steg i förberedelseprocessen för en utvecklad gruva och batterikemikaliefabrik. Detta innebär att Eurobattery Minerals kommer ännu närmare att bli en leverantör av etiskt framställda och spårbara mineraler och kemikalier, kritiska för elfordonsbranschen, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.  

VHOy (även känd som FinnCobalt) har meddelat Eurobattery Minerals att processen att ta fram en MKB för kombinerad gruvverksamhet och anrikning på Hautalampi har påbörjats. Företagets vision är att producera Cu-koncentrat och Ni-Co-koncentrat eller t.o.m. högkvalitativa Ni-Co-batterikemikalier lämpliga för elfordon. Detta skulle förverkliga företagets strategi att vara en av grundstenarna i batteriproduktionens värdekedja i Europa.

Syftet med MKB-processen är att redovisa information om ett projekts miljöpåverkan och underlätta beslut gällande miljöfrågor i planerings- och beslutsprocesserna samt ge allmänheten och andra intressenter möjligheter att delta i och påverka dessa processer. En MKB måste genomföras för alla gruvprojekt enligt lag (EIA Act and Decree [227/2017]). Exploatören ansvarar för att undersöka och utvärdera projektets miljöpåverkan.

Ett inledande samrådsmöte har hållits mellan inblandade myndigheter och VHOy. Sakägarnas deltagande i utvärderingsprocessen är ett villkor och VHOy ser fram emot att samråda med dem under hela arbetet. VHOy kommer också att tillsätta en referensgrupp för MKB-processen för att underlätta informationsflödet.

MKB-processen

MKB-processen ingår i projektplaneringen och genomförs innan beslut fattas om att formellt godkänna ett projektförslag. MKB:n har två huvudfaser, ett MKB-program (samrådsunderlag) och en fullständig MKB-rapport. Aktiviteter för sakägare och andra intressenter spelar en viktig roll i båda faserna (figur 1). MKB-programmet kommer att publiceras för allmänheten och en offentlig utfrågning (ett samrådsmöte) kommer att anordnas. Alla berörda intressenter har rätt att inkomma med synpunkter på den planerade MKB:n. MKB-processen avslutas med ett transparent och motiverat beslut från den samordnande miljömyndigheten.

De viktigaste stegen i MKB-processen inkluderar en bedömning av miljöns nuvarande status, beskrivningar av olika projektalternativ med bedömningar av deras miljöpåverkan samt en genomgripande bedömning av miljöeffekterna av projektet och dess genomförandealternativ. Dessutom ska bedömningar göras av omfattningen och betydelsen av miljöeffekterna med förslag för att minska skadliga effekter.  Allt ska redovisas i en objektiv och fullständig MKB-rapport. Rapporten måste bedöma påverkan på natur, människor och bebyggelse samt beskriva tänkbara driftstörningar, risker och miljöolyckor samt beskriva åtgärder för att mildra de negativa effekterna av dessa.

aa2a00e9920cbbbd_800x800ar

Figur 1. MKB-processen (källa: Finlands Miljöcentral)

Envineer Oy

Envineer Oy är ett finskt planerings- och konsultföretag som grundades 2017. Företaget arbetar i hela Finland och tillhandahåller tjänster från små designuppdrag till projektledning av stora projekt. Envineer Oy erbjuder experttjänster inom miljö, naturvärden, förorenad mark, avfallshantering, materialåtervinning, fysisk planering, geoteknik och konstruktion samt miljöforskning och miljörestaurering. Ledorden är flexibilitet, tillförlitlighet och expertis. Företaget har stort kunnande inom gruv-, mark- och materialprojekt där lagstadgade föreskrifter tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att Vulcan Hautalampi Oy (“VHOy”) ska påbörja borrningar vid Hautalampi-nickel (Ni), kobolt (Co), koppar (Cu) -projektet (”Hautalampi”;”projektet”) i Outokumpu, östra Finland. BAT har möjlighet att stegvis förvärva 100% av VHOy för en sammanlagd ersättning av 6,05 miljoner euro i aktier och kontanter.

Sammanfattning:

Den 100 procentiga ägaren och chefen för Hautalampi-projektet, VHOy, har meddelat Eurobattery Minerals att en diamantborrigg med personal kommer att anlända till platsen måndagen den 13 juli och att borrningarna kommer att påbörjas omedelbart. Borrentreprenören, Northdrill Oy,www.northdrill.fi/sv är en erfaren operatör i Finland och har tidigare arbetat i projektet åren 2017-2018.

– Vi är oerhört glada och nöjda för denna smidiga och snabba uppstart av borrkampanjen vid Hautalampi, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. Genomgång av tidigare borrningsresultat och den upprättade geologiska modellen har visat att området för en resursexpansion är större än vad som tidigare framkommit. Detta är en spännande tid för båda företagen när vi nu snabbar upp projektet mot produktionsstadiet och vi ser fram emot resultaten av borrningen under de kommande månaderna.

Projektet

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den berömda koppargruvan Keretti (Outokumpu) (figur 1). Cirka 28,5 Mt med i snitt 3,8% Cu utvanns vid Keretti mellan åren 1912 och 1989. Malmkroppen vid Hautalampi Ni-Co-Cu är belägen parallell med och ovan den tidigare exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig ytlig och underjordisk infrastruktur, inklusive en högspänningledning, betongfundament och tillfartsvägar, ger projektet betydande fördelar. Cirka 10-15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 22 000 m kärnborrning, en nerfartsramps och underjordiska utvecklingsarbeten (2100 m) samt beräkningar av mineralresurser och reserver, flera mineralbearbetningsstudier och en genomförbarhetsstudie. Tidigare investeringar möjliggör för VHOy och BAT att snabba upp projektet och göra en uppdaterad genomförbarhetsstudie.

Figur 1. Orienteringskarta som visar platsen för Hautalampi-projektet i östra Finland.

Borrningsprogram

Fas 1 i borrprogrammet planerats att täcka ungefär två tredjedelar av den malmpotentiella Blue Sky-zonen. Cirka 45 – 50 borrhål har planerats, omfattande totalt 4 500 – 5 000 m borrning (figur 2). Borrningarna kommer att utföras av Northdrill Oy, en erfaren entreprenör med stor erfarenhet inom det aktuella projektområdet. Borriggen är anpassad för drift året runt, inklusive vinter (figur 3). Borrkapaciteten förväntas vara cirka 1500 m per månad. Företaget planerar även att hyra in ytterligare borriggar för att påskynda genomförandet av fas 1-borrning.

Borrhålen kommer att fördelas längs sektioner som fyller på det tidigare utförda borrprogrammet, som genomfördes längs 80 m sektioner med 40 m avstånd mellan sektionerna. Varje borrhål kommer att ha ett avstånd på 40 m inom varje sektion. De mineraliserade avsnitten inom undersökningszonerna är relativt grunda och ser ut att innehålla de mest lovande metallhalterna. Borrhålen kommer att vara vinklade med ungefär 80 ° lutning för att korsa zonerna vinkelrätt. Borrhålens djup kommer att bli mellan 50 och 190 m, med ett genomsnittligt djup på cirka 110 m.

Figur 2. Plankarta som visar zonerna Mineral Resource och Blue Sky tillsammans med planerade platser för borrhål (röda prickar).

Figur 3. Northdrill Oy’s borrigg tillverkad för åretruntdrift i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin, verkställer investerings- och aktieägaravtalet som ingicks den 11 maj 2020. Investerings- och aktieägaravtalet innefattar en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy (”VHOy”). Bolaget betalade vid verkställandet 0,05 miljoner euro kontant och 0,2 miljoner euro i BAT-aktier som vederlag för optionerna att förvärva VHOy.

Vederlaget i BAT aktier görs till ett pris om 200 001 euro och betalas till 100 procent genom att säljarnas fordran gentemot Bolaget kvittas mot betalning för 150 663 aktier i BAT tecknade av säljarna i en riktad emission. Aktierna utges till ett belopp om 14,01307 kronor per aktie vilket motsvarar den på Nordic SME noterade volymviktade kursen för Bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission.

Samtliga tre säljare har även ingått s.k. lock-up avtal gentemot Bolaget. Lock-up perioden inleds idag (den 27 maj 2020) och avslutas 270 dagar efter den dag teckning sker i den riktade emissionen.

Mer information om investerings- och aktieägaravtalet finns att tillgå i pressmeddelandet som offentliggjordes den 11 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Hemsida: www.eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 12:45 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor


Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin, har tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent
av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy (”VHOy”), 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet (”Hautalampi-projektet”), i östra Finland. Enligt villkoren för optionen i investerings- och aktieägaravtalet är den
förenad med en skyldighet att tillhandahålla successiv finansiering för investeringar i Hautalampi- projektet.


Vederlaget som BAT ska betala för förvärvade aktier i VHOy, optionspremien och den finansiering som BAT ska tillhandahålla för Hautalampi-projektet uppgår totalt till cirka 8,6 miljoner euro, som ska betalas under 48 månader.
Bolagets styrelse har beslutat, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av units för att finansiera en del av gruvverksamheten i samband med förvärvet. För delvis betalning av optionspremien
kommer Bolaget att emittera nya aktier till de befintliga aktieägarna i VHOy om 0,2 miljoner euro. Mer information om företrädesemissionen av units lämnas i separat pressmeddelande.

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (1912-1989). Hautalampi-projektets Ni-Co-Cu-malmkropp ligger parallellt med och över den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig yt- och
underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i en välfungerande gruvjurisdiktion.

”Detta förvärv är en viktig milstolpe för Eurobattery Minerals eftersom det accelererar vår affärsstrategi och förkortar tiden till produktion. Som grund för batteriets värdekedja är vi skyldiga att tillhandahålla etiskt producerade och
spårbara batterimineraler från Europa som är kritiska för den snabbt växande elfordonsindustrin”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Huvudpunkter:

Villkoren för förvärvet

Bolaget har en option att förvärva 100 procent av VHOy i stegvisa transaktioner mot ett vederlag om 6,05 miljoner euro i kontanter och BAT-aktier under en 48-månadersperiod.

Förvärvet är strukturerat enligt följande:

Säljarnas aktier kommer att vara föremål för s k lock-up i nio (9) månader från den tidpunkt då nya aktier emitteras till dem. Det finns en drag along-klausul vid en värdering som överstiger 15,0 miljoner euro, där Bolaget måste sälja
sina aktier om de tidigare aktieägarna beslutar att sälja till en annan part (detta vid ett tillfälle då Bolaget har investerat maximalt 3,5 miljoner euro).

Bolagets styrelse har beslutat, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av units med tillhörande teckningsoptioner för att finansiera en del av gruvverksamheten i samband med förvärvet. Mer
information om företrädesemissionen av units lämnas i separat pressmeddelande.

Hautalampi-projektet

Se bifogad fullständig rapport för mer information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 08:00
CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige.
Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.