bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

VD kommenterar fjärde kvartalet

Bästa aktieägare,

Det fjärde kvartalet avslutar ett mycket aktivt år för Eurobattery Minerals. Jag är stolt över bolagets framsteg under 2020 mot vår vision att utgöra grunden i värdekedjan för batteriproduktion och elfordon genom att producera etiska och fullt spårbara batterimineraler från Europa. Jag är också stolt över det intresse som investerarna har visat vårt bolag genom teckningsoptionerna som nyttjades till 96 procent, vilket tillförde bolaget ytterligare 22 miljoner kronor under kvartalet. Utöver detta har Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral beviljat vårt Hautalampi nickel-koppar-kobolt-projekt i östra Finland ett utvecklingsbidrag på 630 000 EUR (6,4 MSEK) genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det är också uppenbart att det just nu sker en grön övergång inom många branscher. Elektrifiering och batteriutveckling är exempelvis en av hörnstenarna när Europas ekonomi ska få ny fart och en viktig del av Green Deal-programmet. Individuella medlemsländer stöder utvecklingen och lanserar egna hållbara batteristrategi. Vår hemmamarknad Sverige har exempelvis hittat en ambitiös och hållbar tillväxtstrategi på området. Den här utvecklingen är viktig för Eurobattery Minerals eftersom anskaffning av råvaror är en viktig del av vårt arbete för att lyckas. 

Vår kärnverksamhet baseras på hållbar anskaffning med fokus på etiska och fullt spårbara mineraler. Enligt vad som meddelades i förra kvartalsrapporten är medlemskapet i det oberoende initiativet för ansvarsfull gruvdrift, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ett strategiskt viktigt steg för Eurobattery Minerals. Tillsammans med andra intressenter inom elfordons- och gruvindustrin kommer vi att arbeta för tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en standard för ”best practice” inom områden som behandlar olika miljöfrågor och sociala frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala.

På samma tema är jag glad över att vi har förlängt våra samarbeten med forskare vid Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow kring nya och hållbara metoder för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från alunskiffer i vårt projekt vid Fetsjön i Sverige. Projekten innefattar en gemensam forskningsansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och ett forskningsprojekt kring ny teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller. Det sistnämnda projektet har nyligen redovisat framsteg med en ny termisk och hållbar metod som möjliggör kostnadseffektiv anrikning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller vid relativt låga temperaturer.

Under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 fick vi de slutliga resultaten från borrningsprogrammet vid Hautalampiprojektet. Analyserna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi. I och med inlämningen av miljökonsekvensbeskrivningen till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöenhet är vi redo för nästa steg i Hautalampi.

Utöver Hautalampiprojektet är vi också glada över ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering av det mycket lovande Hietajärviprojektet i närheten av Hautalampi. Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster.

Under fjärde kvartalet gjorde vi även framsteg vid Castrizprojektet i Spanien där tidigare studier har bekräftat att majoriteten av nickel och koppar finns i sulfidmineraler – den råvara som tillverkare av elfordonsbatterier föredrar.

I början av 2021 fattade vi det strategiska beslutet att expandera till den tyska marknaden genom parallellnotering. Vi aviserade också att vi ska öppna ett kontor i landet under första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den för bilindustrin viktigaste marknaden i Europa och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals är viktiga drivkrafter för expansionen. Det är också nödvändigt för bolagets fortsatta affärsstrategi. Eurobattery Minerals kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade marknadsmässigt, finansiellt och ur ett projektperspektiv. Jag ser fram emot bolagets fortsatta expansion och utveckling under 2021.

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD