bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

VD kommenterar tredje kvartalet

Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare. Tack för ert stöd.

Jag vill lyfta fram några viktiga händelser under kvartalet. Alla är exempel på en bredare elektrifiering i samhället, men de har också betydelse för vår verksamhet som europeisk leverantör av viktiga batterimineraler.

Ett exempel är en ny leveransmodell, där fordonstillverkare tecknar avtal direkt med gruvbolag och specifika gruvor för att säkra leverans av spårbara batterimineraler. Spårbara och hållbara batterimineraler används dessutom som centrala budskap gentemot konsumenterna vid nybilsförsäljning. Samtidigt har EU ökat sitt fokus på viktiga råvaror och betonar betydelsen av dessa för utvecklingen av företag i Europa och för att regionen ska nå sina klimatneutralitetsmål. Med anledning av detta har EU inrättat European Raw Material Alliance, en organisation som Eurobattery Minerals är stolt grundande medlem av.

När det gäller vår prospekteringsverksamhet vill jag först och främst lyfta fram Hautalampiprojektet i östra Finland, ett projekt som vi har möjlighet att förvärva. I juli inledde nuvarande ägare, Vulcan Hautalampi Oy, borrningar för att undersöka potentialen hos mineralen. Vi har redan fått resultatet från borrningen och kan bekräfta att det går att utvidga resursen mellan 800 och 1400 meter i längdriktningen av den befintliga mineralresursen, innehållande en jämn mineralisering av nickel, kobolt och koppar. Det känns särskilt glädjande med den högkvalitativa förekomsten av 1,59 % kobolt och 1,40 % nickel vilket tyder på att det finns potential för gruvbrytning med hög marginal. Under kvartalet påbörjades även en miljökonsekvensbeskrivning av Hauatalampiprojektet för tillstånd för gruvdrift och anrikning på plats.

När det gäller projektområdet i Castriz i Spanien blev bilden under tredje kvartalet tydligare över mineralpotentialen och gruvmöjligheterna för nickel, kobolt och koppar i Corcelprojektet. Resultat från mineralidentifierings- och karakteriseringsstudier, utförda av SGS (Lakefield) i Kanada, visar att majoriteten av nickel och koppar finns i sulfidmineraler. Tillverkare av elfordonsbatterier föredrar sulfidmineraler som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig källa för batterimineraler.

Under kvartalet har vi också fortsatt samarbetet kring hållbar utvinning av sällsynta jordartsmetaller (REE) och vanadin med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow.
I samarbetet ingår vårt prospekteringsprojekt i Fetsjön i norra Sverige. Samarbete med universitet är en avgörande del av vår hållbara gruvdrift eftersom vi strävar efter att både samarbeta kring och leda utvecklingen av hållbar gruvdrift. Vi har också nyligen anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Bolagets affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA.

Avslutningsvis vill jag påminna om vår affärsmodell där vi har flera projekt i olika stadier som löper parallellt. Vi utvärderar dessutom löpande nya möjligheter att bredda bolagets exponering mot batterimineralindustrin. Ett exempel är det nya reservationstillståndet för prospektering av Hitajärviprojektet, som endast ligger 30 kilometer från Huatalampiprojektet i östra Finland, där befintliga kobolt- och kopparresurser har påträffats.

Sammanfattningsvis kommer det fler spännande nyheter från bolaget, så tack för ditt stöd i vårt arbete med att lägga grunden för den europeiska batterivärdekedjan.

Med vänlig hälsning,
Roberto García Martínez